‘Još si ču­vam nov­čić ko­ji je bio na Mje­se­cu’

Se­anu Pen­nu to je pr­va glav­na ulo­ga u se­ri­ji. U os­tav­lja kćer zbog mi­si­je na Mar­su, a nov­čić s Mje­se­ca iz 1969. dao mu je taj­ni agent

24sata - Cafe 24 - - TELEVIZIJA -

Znans­tve­no-fan­tas­tič­na se­ri­ja “The First” po­či­nje 14. ruj­na na Chan­ne­lu 4.

Rad­nja pra­ti pr­vu mi­si­ju od­la­ska na Mars i is­tra­ži­va­nje iz­a­zo­va oko os­ni­va­nja me­đu­pla­ne­tar­ne ko­lo­ni­je. Se­ri­ja se fo­ku­si­ra na pet as­tro­na­uta ko­ji će ot­pu­to­va­ti na dru­gi pla­net, ali i nji­ho­ve obi­te­lji i vo­lje­ne te ka­ko sve to utje­če na njih. Se­an Penn (58) utje­lo­vio je as­tro­na­uta To­ma Ha­ger­tyja, a nje­go­vu kćer tu­ma­či An­na Ja­coby-He­ron (22), dok mu su­pru­gu igra Me­li­ssa Ge­or­ge (42). Penn pr­vi put igra glav­nu ulo­gu u se­ri­ji jer je do­sad bio samo gos­tu­ju­ći glu­mac u ko­mič­nim se­ri­ja­ma po­put “Dva i pol mu­škar­ca” te “Pri­ja­te­lji”. Glu­mac je re­kao da je za­nim­lji­vo ka­ko je sce­na­rist Be­au Wil­li­mon (40) stvo­rio “The First”.

- Sje­li smo za­jed­no i re­kao mi je što na­mje­ra­va. Us­pio je to os­tva­ri­ti pre­ma jas­noj vi­zi­ji, a to se ri­jet­ko do­ga­đa - is­pri­čao je.

Ka­že da igra lik ko­ji ima pro­ble­ma­tič­nu kćer i tre­bao bi je os­ta­vi­ti na dvi­je go­di­ne zbog od­la- ska na Mars.

- Svat­ko se u ži­vo­tu su­oča­va s tak­vim dvoj­ba­ma. Svi raz­miš­lja­mo o dje­ci i sno­vi­ma ko­je že­li­mo os­tva­ri­ti, a on­da to dvo­je va­že­mo - re­kao je glu­mac, ko­ji ima kćer i si­na. Penn ka­že da se sje­ća pr­vog od­la­ska na Mje­sec 1969.

- Sin ta­ti­na pri­ja­te­lja je taj­ni agent i bio je po­ve­zan s as­tro­na­uti­ma. Da­li su mu nov­čić ko­ji je bio na Mje­se­cu i na kra­ju je za­vr­šio kod me­ne. Imam ga kod se­be od de­ve­te go­di­ne - za­klju­čio je glu­mac. (vb)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.