Svi­rat će­mo po ba­rov gdje je nas­tu­pao i Bow

Psi­ho­mo­do Pop u lis­to­pa­du ide na pr­vu ame­rič­ku tur­ne­ju, sre­ća pa se glav­ni vo­kal stra­ha od le­te­nja ri­je­šio svih proš­lih go­di­na, a pri­sje­tio se i aneg­do­ta s kon­ce­ra­ta po SSSR-u

24sata - Cafe 24 - - AMERIČKA TURNEJA -

Sto­oge­si­ma smo se su­per pro­ve­li. Dru­ži­li smo se dva sa­ta s nji­ma u gar­de­ro­bi, bi­li su odu­šev­lje­ni kak’ je kod nas sve kva­li­tet­no. Nji­hov po­sao je nji­hov po­sao. Nji­hov me­nadž­ment ni­je tu da pro­mo­vi­ra neki bend ko­ji je s nji­ma svi­ral, ta­ko da ni­je ni ču­do da se ni­je de­sio ta­kav neki upit. U Ame­ri­ci to ne ide tak. Ne bu te­be tu­đi me­na­džer pro­mo­vi­ral’. Mo­gu te po­zvat na tur­ne­ju, ali da smo Ame­ri­kan­ci, to bi se vje­ro­jat­no pri­je de­si­lo ne­go da smo ih Hr­vat­ske. To je lo­gič­no – ka­že Go­bac. Po­zi­vu or­ga­ni­za­to­ra Cro Expo bend se go­to­vo od­mah oda­zvao, a osim kon­ce­ra­ta u New Yor­ku, Chi­ca­gu i To­ron­tu sre­di­nom lis­to­pa­da Da­vor Go­bac će vje­ro­jat­no pos­ta­vi­ti i iz­lož­bu svo­jih sli­ka u New Yor­ku. - Pr­vi put smo na ame­rič­koj tur­ne­ji i to mi je

Osim nas­tu­pa po New Yor­ku, Chi­ca­gu i To­ron­tu pla­ni­ram pos­ta­vi­ti i iz­lož­bu svo­jih sli­ka

ka­že Go­bac, ko­ji je ja­ko ve­zan za newyor­šku sce­nu dra­go jer će­mo ve­ći­nu vre­me­na pro­ves­ti u New Yor­ku. Ja sam baš ja­ko ve­zan za tu newyor­šku sce­nu od Vel­vet Un­der­gro­un­da na ova­mo i baš vo­lim newyor­ške ben­do­ve, po­go­to­vo no­vi val. Ta­mo će­mo sni­mi­ti i ko­ju pje­smu ana­log­no na ši­ro­ku tra­ku, od­svi­rat će­mo ta­mo kon­cert 11. lis­to­pa­da i upra­vo se pre­go­va­ra. On­da 12. lis­to­pa­da pu­tu­je­mo u Chi­ca­go i svi­ra­mo u Joe’s Ba­ru, ba­ru u ko­ji do­la­zi pit’ Ron­nie Wo­od iz Rol­ling

Sto-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.