ARGO

PREPORUKA DA­NA HTV 1 20:05

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Laž­no se pred­stav­lja­ju­ći kao ho­li­vud­ski pro­du­cent u po­tra­zi za lo­ka­ci­jom za sni­ma­nje znans­tve­no-fan­tas­tič­nog fil­ma, CIA-in agent po­kre­će opas­nu ope­ra­ci­ju ko­joj je cilj spa­si­ti šes­te­ro Ame­ri­ka­na­ca iz Te­he­ra­na za vri­je­me ta­lač­ke kri­ze u Ira­nu 1979... Sce­na­rist Chris Ter­rio sce­na­rij je adap­ti­rao pre­ma knji­zi ope­ra­tiv­ca ame­rič­ke Sre­diš­nje oba­vje­štaj­ne agen­ci­je Tonyja Men­de­za The Mas­ter of Di­sgu­ise i član­ku Jo­shue Be­ar­ma­na objav­lje­nom 2007. u Wi­re­du How the CIA Used a Fa­ke Sci-Fi Flick to Res­cue Ame­ri­cans from Te­hran. Film je no­mi­ni­ran u se­dam ka­te­go­ri­ja na 85. do­dje­li Os­ca­ra, a na­gra­đen je u tri: za naj­bo­lji film, naj­bo­lji adap­ti­ra­ni sce­na­rij i naj­bo­lju mon­ta­žu. Osvo­jio je i pet Zlat­nih glo­bu­sa, me­đu os­ta­li­ma za naj­bo­lju film­sku dra­mu i naj­bo­ljeg re­da­te­lja. Na­gra­du za naj­bo­lji film, naj­bo­lju mon­ta­žu i naj­bo­ljeg re­da­te­lja osvo­jio je na 66. do­dje­li bri­tan­skih film­skih na­gra­da, te još mnoš­tvo na­gra­da i no­mi­na­ci­ja na me­đu­na­rod­nim fes­ti­va­li­ma.

ŽANR: POVIJESNA DRA­MA, 2012., SAD REŽIJA: BEN AFFLECK ULO­GE: BEN AFFLECK, BRYAN CRANSTON, ALAN ARKIN, JOHN GOODMAN

★★★★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.