SAVRŠENI STRANAC

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Na­kon uboj­stva svo­je pri­ja­te­lji­ce, is­tra­ži­vač­ka no­vi­nar­ka Rowe­na Pri­ce od­lu­či saz­na­ti is­ti­nu o nje­noj smr­ti. Svi tra­go­vi vo­de do moć­nog Har­ri­so­na Hil­la. Rowe­na se od­lu­či pre­ru­ši­ti i uz po­moć svog su­rad­ni­ka do­ći bli­že Hil­lu, pred­stav­lja­ju­ći se kao Kat­he­ri­ne ko­ja ra­di u Hil­lo­voj agen­ci­ji te kao Ve­ro­ni­ka ko­ja fler­ta s Hil­lom onli­ne.

ŽANR: TRI­LER, 2007., SAD REŽIJA: JAMES FOLEY ULO­GE: HALLE BERRY, BRU­CE WILLIS ★★★★ ★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.