96 SA­TI: IS­TAN­BUL

FILM RTL 00:30

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Li­am Ne­eson se vra­ća kao Bryan Mil­ls, umi­rov­lje­ni agent CIA, sa spe­ci­jal­nim vje­šti­na­ma, ko­jeg ni­šta ni­je spri­je­či­lo da spa­si svo­ju kćer­ku od ot­mi­ča­ra. Mu­rad (Ra­de Šer­be­dži­ja), otac jed­nog od ubi­je­nih ot­mi­ča­ra že­li osve­tu za smrt svo­ga si­na te oti­ma Mil­l­so­vu biv­šu su­pru­gu zbog če­ga ovaj opet uzi­ma oruž­je u ru­ke.

ŽANR: TRI­LER, 2012., SAD REŽIJA: OLIVIER MEGATON ULO­GE: LI­AM NE­ESON, R. ŠER­BE­DŽI­JA

★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.