BESKRAJNI DAN

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Te­le­vi­zij­skom vo­di­te­lju vre­men­ske prog­no­ze Phi­lu Con­nors, do­ja­di­lo je ići po tre­ći put u pro­vin­cij­ski gra­dić Punxsu­tawney. Na­ime, 2. ve­lja­če mo­ra po­pra­ti­ti lo­kal­ni obi­čaj, sviš­če­vo “pre­dvi­đa­nje” tra­ja­nja zi­me. Na­kon obav­lje­nog pos­la on sa sni­ma­te­ljem i Ri­tom, sim­pa­tič­nom mla­dom no­vi­nar­kom, kre­ne na­trag u Pit­t­sbur­gh...

ŽANR: KOMEDIJA, 1993., SAD REŽIJA: HAROLD RAMIS ULO­GE: BILL MURRAY ★★★★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.