SVE ŠTO VO­LE MLA­DI

PREPORUKA DA­NA HTV 2 21:00

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Brak sre­do­vječ­nog pa­ra Nju­jor­ča­na Jo­sha (B. Stil­ler) i Cor­ne­li­je Sc­hreb­nick (N. Watts) na kli­ma­vim je no­ga­ma. Na­kon pre­da­va­nja na ko­le­džu gdje je za­pos­len, Jo­shu pris­tu­pe Ja­mie (A. Dri­ver) i Dar­by Ma­ssey (A. Sey­fri­ed), mla­di par ko­ji nje­ga i Cor­ne­li­ju po­zo­vu na ve­če­ru. Ja­mie tvr­di da je obo­ža­va­telj nje­go­vih ra­do­va, kao i ra­do­va nje­go­vog tas­ta, ugled­nog do­ku­men­tar­nog re­da­te­lja Les­li­eja Bre­it­bar­ta (C. Gro­din). Ta­ko je po­če­lo nji­ho­vo dru­že­nje...

ŽANR: KOMEDIJA, DRA­MA, 2014., SAD

REŽIJA: NOAH BAUMBACH ULO­GE: BEN STIL­LER, NA­OMI WATTS, ADAM DRI­VER, AMANDA SEY­FRI­ED

★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.