BANKARSKI KRIMINAL

24sata - Cafe 24 - - UTORAK, 18. 9. PROGRAM - -

Auto­ri do­ku­men­tar­nog fil­ma “Gol­d­man Sac­hs - Ban­ka ko­ja uprav­lja svi­je­tom” vra­ća­ju se s novom ve­li­kom re­por­ta­žom o ko­rup­ci­ji u jed­noj od naj­ve­ćih svjet­skih fi­nan­cij­skih ins­ti­tu­ci­ja - HSBC-u. Da je HSBC dr­ža­va, bio bi pe­ta gos­po­dar­ska si­la u svi­je­tu. Os­no­van je ti­je­kom zlat­nog do­ba tr­go­vi­ne opi­ju­mom ka­ko bi omo­gu­ćio Bri­tan­sko­mu Car­stvu pris­tup na ki­ne­sko tr­ži­šte, a odon­da je stvo­rio je­dins­tve­nu mre­žu za fi­nan­cij­ske pri­je­va­re di­ljem svi­je­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.