SVJE­DO­KI­NJA

24sata - Cafe 24 - - UTORAK, 18. 9. PROGRAM - -

Tri­ler u ko­je­mu za vri­je­me raf­tin­ga maj­ka i kći svje­do­če uboj­stvu i pos­ta­ju ta­oci ubo­ji­ca. Sha­ron (B. Bran­nagh) je­dva na­go­vo­ri svo­ju se­dam­na­es­to­go­diš­nju kćer Ca­ssie (L. Ba­te­man) da za­jed­no odu na jed­nod­nev­ni iz­let i na raf­ting, ko­ji je Ca­ssie ne­kad ja­ko vo­lje­la. No, sad je lju­ta što mo­ra ići, jer bi ra­di­je os­ta­la s deč­kom.

ŽANR: TRI­LER, 2015., SAD

REŽIJA: FRED OLEN RAY ULO­GE: BRIGID BRAN­NAGH ★★★★ ★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.