VO­ZI­LO 19

24sata - Cafe 24 - - ČETVRTAK, 20. 9. PROGRAM - -

Ame­ri­ka­nac u bi­je­gu s uvjet­ne kaz­ne u Jo­han­ne­sbur­gu unaj­mi auto ko­ji će ga uples­ti u mre­žu ko­rum­pi­ra­ne mjes­ne po­li­ci­je. Za­te­kav­ši se u ne­poz­na­tom gra­du, Mic­ha­el (Pa­ul Wal­ker) pos­ta­je me­ta sve­obu­hvat­ne po­li­cij­ske po­tra­ge na­kon što slu­čaj­no unaj­mi auto u ko­jem u prt­ljaž­ni­ku na­đe za­ve­za­nu zvi­žda­či­cu...

ŽANR: AK­CI­JA, 2103., SAD REŽIJA: MUKUNDA MIC­HA­EL DEWIL ULO­GE: PA­UL WAL­KER ★★ ★★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.