DOKUMENTARNI PROGRAM

24sata - Cafe 24 - - PETAK, 21. 9. PROGRAM - -

NATIONAL GEOGRAPHIC

11:15 Is­tra­ge zra­ko­plov­nih ne­sre­ća 13:05 Za mi­li­jun go­di­na 14:00 Zvjez­da­ni raz­go­vo­ri 15:00 AUTO SOS 17:00 Nor­ve­ška ces­tov­na služ­ba 18:00

Pri­mi­tiv­no pre­živ­lja­va­nje 19:00 In­že­njer­ske ve­ze 21:00

Is­tra­ge zra­ko­plov­nih ne­sre­ća: Po­seb­ni iz­vje­štaj 22:00 AUTO SOS 23:00 Me­ga­tvor­ni­ce 00:00 Za­to­če­ni u ino­zem­s­tvu

NATIONAL GEOGRAPHIC WILD

16:20 Ne­vje­ro­jat­ni dr. Pol

17:05 Smrt­ni ne­pri­ja­telj: Vo­den­konj pro­tiv la­va 18:00 Vu­čja di­nas­ti­ja u Yel­lows­to­neu

18:55 Ži­vo­tinj­ski klub bo­ra­ca

19:45 Smrt­ni ne­pri­ja­telj: Vo­den­konj pro­tiv la­va 20:40 Vu­čja di­nas­ti­ja u Yel­lows­to­neu

21:35 Ne­vje­ro­jat­ni dr. Pol

DOKU TV

10:00 Put oko svi­je­ta na 80 na­či­na 11:00 Ek­s­trem­ni gra­do­vi 12:00 Fal­ci­ani­je­va po­rez­na bom­ba 13:30 Bert Stern: Izvor­ni mo­mak s Ma­di­so­na 15:00 Dje­ca sra­ma 16:00 Ne­poz­na­ti He­min­gway 17:00 Frank Ge­hry 18:00 Put oko svi­je­ta na 80 na­či­na 19:00 Ek­s­trem­ni gra­do­vi 20:00 Stva­ra­nje oce­ana 21:00 Be­uys

SE­RI­JA HTV 220:05

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.