POGREŠAN ČO­VJEK

La­zar na­mje­ra­va da­ti or­gan Zo­ei ako je kom­pa­ti­bi­lan, dok ga Mi­haj­lo že­li uci­je­ni­ti

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

PO­NE­DJE­LJAK

Na­kon što je saz­nao da je Lea si­lo­va­na, La­zar u Be­ogra­du do­la­zi na vra­ta bra­tu Mi­haj­lu što za­vr­ša­va tuč­nja­vom. Iako se nje­go­vi ro­di­te­lji pro­ti­ve ve­zi sa Zoe, Ven je us­tra­jan u na­mje­ri da os­ta­ne s njom. Zoe vi­še od bo­les­ti i pro­ble­ma s Ve­nom bri­ne što se do­ga­đa s nje­zi­nim ta­tom.

U obi­te­lji Crn­ko­vić vla­da na­pe­tost, a Dijana i Mi­haj­lo sve se vi­še sva­đa­ju. Uz to La­zar pri­mje­ću­je i da Dijana pre­vi­še pi­je. Una­toč sum­nja­ma La­zar je od­lu­čan pod­ni­je­ti žr­tvu i kre­nu­ti u Za­greb ka­ko bi se pod­vrg­nuo tes­ti­ra­nju te saz­nao mo­že li do­ni­ra­ti bu­breg.

UTO­RAK SRI­JE­DA

La­zar je sti­gao u Za­greb. U raz­go­vo­ru s Da­vi­dom saz­na­je za pro­ce­du­ral­nu obve­zu - mo­ra bi­ti služ­be­no upi­san kao Zo­ein ro­di­telj ka­ko bi mo­gao do­ni­ra­ti or­gan ako se po­ka­že kom­pa­ti­bil­nim do­no­rom. Zo­eina že­lja ko­nač­no se os­tva­ru­je i ona upoz­na­je La­za­ra.

Zoe po­zi­va La­za­ra u stan jer ga že­li bo­lje upoz­na­ti. Bi­ba i Pe­ro šo­ki­ra­ni su ka­da od Lee doz­na­ju da je čo­vjek pro­tiv ko­jeg je svje­do­či­la na su­du i osu­đe­ni ubo­ji­ca - otac nji­ho­ve unu­ke.

Lea i Ke­ti, Ve­no­va maj­ka, ima­ju raz­li­či­te po­gle­de na ve­zu iz­me­đu Zoe i Ve­na, a nji­hov se raz­go­vor br­zo za­oš­tra­va i ne slu­ti na do­bro. Mi­haj­lo po­zi­va bra­ta La­za­ra na ve­če­ru i pla­ni­ra ga uci­je­ni­ti Di­ja­nom.

ČE­T­VR­TAK PE­TAK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.