JAMES NOR­TON

STUDIRAO SAM TEOLOGIJU I UŽI­VAO U BORAVKU U SAMOSTANU

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

James Nor­ton (33), ko­ji igra sve­će­ni­ka u se­ri­ji “Grantchester”, ka­že da je kao 18-go­diš­njak uži­vao u Ti­be­tu. - Studirao sam teologiju i pro­veo če­ti­ri mje­se­ca u Ti­be­tu u samostanu - re­kao je. Tvr­di ka­ko su mu ro­di­te­lji bi­li užas­nu­ti jer je to bi­lo vri­je­me pri­je mo­bi­te­la pa im se ni­je mo­gao stal­no jav­lja­ti. I danas ima pri­ja­te­lje u Ti­be­tu s ko­ji­ma se ču­je pre­ko in­ter­ne­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.