NA GRA­NI­CI

Kre­šo i An­dri­ja ot­mu Mi­ška i odve­du ga u brv­na­ru, a Gor­da­na uči­ni nov­ča­nu pre­va­ru

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

PO­NE­DJE­LJAK

Ne­dilj­ko gu­ra si­no­ve da za­ve­du Pe­tru ka­ko bi za­sje­li na če­lo Zor­ki­na biz­ni­sa. Tu­lum se za­huk­ta, ali ga pre­ki­ne Mar­ko, ko­ji se po­ja­vi s po­li­ci­jom i ca­rin­skim in­s­pek­to­rom s na­lo­gom za pre­tres An­ti­na skla­di­šta. Ju­re se ski­nuo u va­tro­gas­nom do­mu te ga tak­vog, umjes­to Li­di­je, za­ti­če po­li­ci­ja.

Zor­ka je lju­ta na sve, a ci­je­lo se­lo bi­jes­no je na Mar­ka zbog za­tva­ra­nja lo­ka­la i nit­ko mu ne že­li po­mo­ći kad mu sta­ne auto. Na­kon is­crp­lju­ju­ćeg raz­go­vo­ra s Ju­rom, Ne­dilj­ko za­klju­či da mu se sin dro­gi­ra te po­ku­ša­va pro­na­ći do­kaz.

Mar­ka spa­se Kre­šo i Pe­tra, a Mar­ko is­ko­ris­ti pri­li­ku da iz­vu­če iz Pe­tre pris­ta­nak na spoj ako opet otvo­ri lo­kal. An­te, Da­do i Kar­lo od­lu­če se osve­ti­ti Mar­ku, pa mu kroz pro­zor uba­ce div­lju mač­ku, što iz­a­zo­ve nje­gov bi­jes, a kod Bo­že aler­gij­sku re­ak­ci­ju. Kre­šo i An­dri­ja oti­ma­ju Mi­ška i odvo­de ga u brv­na­ru.

Ka­ko bi je uhva­ti­li u pre­lju­bu, Ne­dilj­ko i Mi­jo za­vr­še u or­ma­ru, a Gor­da­nu na­po­s­ljet­ku uhva­te u fi­nan­cij­skoj, a ne lju­bav­noj pre­va­ri. An­te i Mar­ko se opet za­ka­če pa Mar­ko ne odus­ta­je od blo­ka­de lo­ka­la.

An­dri­ja se ba­ca na po­sao i pet­lja oko stru­je, či­me iz­a­zo­ve krat­ki spoj u ku­ći. Zor­ku iz­lu­đu­je An­dri­ja, pa pla­ća po­la kaz­ne, samo da se ka­fić otvo­ri. Pe­tra u taj­nos­ti pla­ća dru­gu po­lo­vi­cu za Šti­gli­će. Bo­žo se se­li kod Zor­ke, a Mar­ko po­zo­ve Pe­tru na spoj.

UTO­RAK SRI­JE­DA ČE­T­VR­TAK PE­TAK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.