Bio je pun sum­nji je li do­bar glu­mac ili tek li­je­po li­ce

Glu­mac i pje­vač Pa­trick Swayze ni za 39 mi­li­ju­na ku­na ni­je htio sni­mi­ti nas­ta­vak ‘Pr­lja­vog ple­sa’, a de­ve­de­se­tih se krat­ko po­vu­kao iz Hol­lywo­oda jer se bo­jao da ne po­lu­di zbog sla­ve

24sata - Cafe 24 - - NOSTALGIJA - Pi­še: KLA­RA GLAVAČ

U ruj­nu pri­je de­vet go­di­na na­kon te­ške, i po­dos­ta jav­ne, bit­ke s ra­kom gu­šte­ra­če pre­mi­nuo je glu­mac i ple­sač Pa­trick Swayze.

Iako ga svi pam­te po jed­nom od be­s­mrt­nih hi­to­va osam­de­se­tih, fil­mu “Pr­lja­vi ples”, Swayze je od po­čet­ka do kra­ja bio ne­ti­pič­na hol­lywo­od­ska zvi­jez­da. Maj­ka mu je u Ho­us­to­nu, Texa­su ima­la ples­ni studio gdje je ma­le­ni Pa­trick pro­vo­dio ci­je­le da­ne. U ško­li se ta­ko­đer ba­vio su­vre­me­nim ple­som, ba­le­tom i išao na dram­sku, no ve­ći­nu je svog vre­me­na po­sve­tio gim­nas­ti­ci. Sa­njao je nas­tup na Olim­pi­ja­di. Kad je shva­tio da od to­ga ne­će bi­ti ni­šta, atlet­ski ta­len­ti­ra­ni mo­mak po­čeo je igra­ti ame­rič­ki no­go­met ka­ko bi ta­ko do­bio sti­pen­di­ju za fa­kul­tet. Tre­ni­rao je i niz bo­ri­lač­kih vje­šti­na, a ta­man kad se či­ni­lo da bi mu no­go­met mo­gao pos­ta­ti ži­vot­ni po­ziv, Swayze je “skr­šio” ko­lje­no, s nji­me i sno­ve o pro­fe­si­onal­noj ka­ri­je­ri. Na nje­go­vu sre­ću, re­kao je kas­ni­je u jed­nom in­ter­v­juu, i da­lje je mo­gao ple­sa­ti. U ško­li su ga za­fr­ka­va­li, a na po­čet­ku sred­nje ško­le na­pa­lo ga je pet hu­li­ga­na pri­je tre­nin­ga. Swayze­jev je otac, ka­že le­gen­da, na­go­vo­rio tre­ne­ra da nje­go­vu si­nu da pri­li­ku da se obra­ču­na s nji­ma, ali je­dan na je­dan. Swayze je, na­vod­no, tro­ji­cu za­re­dom pre­mla­tio ta­ko da su zad­nja dvo­ji­ca odus­ta­la od tuč­nja­ve. Na po­čet­ku ka­ri­je­re sni­mio je rek­la­mu za pi­vo ko­ja je bi­la in­s­pi­ri­ra­na “Groz­ni­com su­bot­nje ve­če­ri”, fil­mom ko­ji je iz­a­šao 1977., toč­no de­set go­di­na pri­je “Pr­lja­vog ple­sa”. Swayze je per­fek­t­no ski­nuo Tra­vol­tu za ko­jeg je na po­čet­ku go­vo­rio da mu je uzor. Pr­vu je ulo­gu odra­dio 1979. go­di­ne, kao 27-go­diš­njak, a u “Pr­lja­vom ple­su” je imao “već” 35 go­di­na iako glu­mi mla­đeg mu­škar­ca.

Nu­di­li su mu oko 39 mi­li­ju­na ku­na da sni­mi nas­ta­vak, no Swayze je os­tao odan svo­jim na­če­li­ma, a jed­no od njih bi­lo je “ne vje­ru­jem u nas­tav­ke”. Sni­ma­nje je bi­lo iz­ra­zi­to na­por­no, ali i za­nim­lji­vo jer, iako se Swayze i Jen­ni­fer Gray ni­su vo­lje­li, na kra­ju su se spri­ja­te­lji­li. To­li­ko je pu­ta na se­tu pao, po­seb­no ti­je­kom sce­na ko­je su sni­ma­li u pri­ro­di, da su na set mo­ra­li do­la­zi­ti li­ječ­ni­ci i ra­di­ti dre­na­žu ko­lje­na ko­je se pu­ni­lo te­ku­ći­nom. Iako su od­no­si iz­me­đu dvi­ju zvi­jez­da stal­no va­ri­ra­li, lju­bav­nu su sce­nu iz­me­đu Baby i Joh­n­nyja pro­gla­si­li jed­nom od naj­sek­si sce­na u po­vi­jes­ti fil­ma. Kad se to tre­ba­lo sni­ma­ti, Swayze i Grey su bi­li po­sva­đa­ni, pa ih je re­da­telj na­tje­rao da po­gle­da­ju snim­ku audi­ci­je.

- To je ke­mi­ja ko­ju tre­bam i že­lim - re­kao im je, a oni su, re­vi­ta­li­zi­ra­ni i mo­ti­vi­ra­ni, na­vod­no u jed­nom po­ku­ša­ju sni­mi­li lju­bav­nu sce­nu s kom­po­nen­ta­ma ple­sa. Nje­gov dru­gi naj­ve­ći hit vje­ro­jat­no je film “Duh” s De­mi Mo­ore iz 1990. Iako je pre­mi­sa, kad je se pre­pri­ča­va, re­la­tiv­no ne­uvjer­lji­va, re­da­telj Jo­el Ru­bin i glu­mač­ka eki­pa na­pra­vi­li su film ko­ji se i dan-danas pam­ti, a za ko­ji je Os­car za spo­red­nu ulo­gu do­bi­la Who­opi Gol­d­berg. Re­da­telj je priz­nao ka­ko je znao da že­li Swayze­ja u fil­mu zbog nje­go­ve ra­nji­vos­ti - vi­dio ga je ka­ko ti­je­kom in­ter­v­jua pla­če zbog pi­ta­nja o ocu. Na­kon to­ga je iz­a­šao iz ci­pe­la “do­brog deč­ka” te u fil­mu “Po­int Bre­ak” glu­mio sek­si sur­fe­ra ko­ji ujed­no pljač­ka ban­ke, a u či­ju se eki­pu in­fil­tri­ra FBI agent Keanu Re­eves ko­ji sa Swayze­jem os­tva­ri neo­bič­no pri­ja­telj­stvo. Te su ga go­di­ne pro­gla­si­li i naj­sek­si mu­škar­cem na svi­je­tu, pa se Pa­trick po­vu­kao na svoj ranč uz­ga­ja­ti ko­nje za tr­ke. Kad je pos­li­je go­vo­rio o tom raz­dob­lju, re­kao je ka­ko mu je hit­no tre­ba­la pa­uza od sla­ve i re­flek­to­ra jer bi po­lu­dio. Pa­ra­lel­no se li­je­čio od al­ko­ho­liz­ma. Uz nje­ga je i nje­go­va su­pru­ga Li­sa Ni­emi, ko­ju je upoz­nao u maj­či­nu stu­di­ju kad je on imao 18, a ona 14. Ože­ni­li su se kad je on imao 23, a ona 19 te su bi­li za­jed­no do nje­go­ve smr­ti. Par ni­je imao dje­ce, a na gla­su su bi­li kao vr­lo sklad­ni, bez jav­nih ek­s­ce­sa ili afe­ra. Swayze je su­pru­zi po­sve­tio i pje­smu “She’s Li­ke the Wind” ko­ju s Wen­dy Fra­ser pje­va za film “Pr­lja­vi ples”. Da je bo­les­tan, ot­krio je 2007. go­di­ne na se­tu se­ri­je “The Be­ast”, ujed­no i nje­go­ve po­s­ljed­nje ulo­ge. Pa­tio je od bo­lo­va u že­lu­cu, a ka­da je oti­šao na kon­tro­lu, vr­lo je br­zo pos­ta­lo jas­no da da je bo­lest ja­ko uz­na­pre­do­va­la.

- Da slu­šam sta­tis­ti­ke, već bi se sam ubio. Dr­žim srce i du­šu otvo­re­ni­ma za ču­da, vo­lio bih bi­ti ov­dje kad ot­kri­ju li­jek - re­kao je u po­s­ljed­njem te­le­vi­zij­skom in­ter­v­juu. S te­škom je bo­les­ti us­pio ži­vje­ti 20 mje­se­ci, pri­je no što ga je shr­va­la upa­la plu­ća. Re­kao je ka­ko čes­to raz­miš­lja o svo­joj ulo­zi u fil­mu “Duh”.

- Moj lik ta­mo ka­že De­mi Mo­ore: ‘Ne­vje­ro­jat­no, Mol­ly, ka­da umreš, lju­bav po­ne­seš sa so­bom’, to je ne­što o če­mu ja­ko čes­to raz­miš­ljam - re­kao je ne­ko­li­ko mje­se­ci pri­je smr­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.