GILE IZ ELEKTRIČNOG ORGAZMA ĆE DO­BI­TI KĆER I DA­TI JOJ IME TA­RA

24sata - Cafe 24 - - PSSST! -

Pri­je de­set go­di­na ni­sam bio na po­ro­đa­ju si­na Uro­ša. Sad ću sva­ka­ko oti­ći, re­kao nam je Sr­đan Goj­ko­vić Gile (56). Fron­t­men be­ograd­skog Električnog orgazma u lis­to­pa­du će sa su­pru­gom Pa­tri­ci­jom do­bi­ti kćer. Cu­ri­ci će, od­lu­či­li su, da­ti ime Ta­ra. Is­tak­nuo je ka­ko je ja­ko sre­tan i da je že­lio do­bi­ti dje­voj­či­cu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.