Kralj fran­cu­ske šan­so­ne pre­mi­nuo je u 95. go­di­ni

U 70-go­diš­njoj ka­ri­je­ri pro­dao je vi­še od 180 mi­li­ju­na plo­ča

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Bio je je­dan od naj­ve­ćih svih vre­me­na, ali ni­kad ni­je to is­ti­cao, uvi­jek je os­tao skro­man. Imao je pre­di­van glas i bio ve­li­ka zvi­jez­da, svjet­ska zvi­jez­da. Bio sam na ne­ko­li­ko nje­go­vih kon­ce­ra­ta i bi­li su ne­za­bo­rav­ni, re­kao je Mi­ros­lav Ći­ro Bla­že­vić (83).

Fran­cu­ski šan­so­ni­jer ar­men­skog po­dri­je­tla Char­les Az­na­vo­ur pre­mi­nuo je u 95. go­di­ni, re­kao je pje­va­čev glas­no­go­vor­nik, a Az­na­vo­ura je poz­na­vao i Ći­ro.

- Po­ne­kad smo se dru­ži­li, po­pi­li bi­smo ka­vu, po­go­to­vo ka­da bi do­šao u Švi­car­sku, u Mon­tre­aux. Ta­mo sam i ja bio fa­ca - re­kao je Ći­ro. Az­na­vo­ur je u 70-go­diš­njoj ka­ri­je­ri pro­dao vi­še od 180 mi­li­ju­na plo­ča i sni­mio pre­ko 1400 pje­sa­ma. Le­gen­dar­ni glaz­be­nik je sni­mio čak 91 al­bum. Ro­dio se u Pa­ri­zu 1924. go­di­ne kao Shan­ho­ur Vag­hi­nag Az­na­vo­ur, ali je kas­ni­je pro­mi­je­nio ime. Od ško­le je odus­tao već kao de­ve­to­go­diš­njak jer je bio si­gu­ran da se že­li ba­vi­ti umjet­noš­ću.

Šan­su mu je pr­va ponudila le­gen­dar­na Edith Pi­af, ko­ja ga je, kad je ču­la ka­ko pje­va, po­zva­la da nas­tu­pa pri­je nje na kon­cer­tu. U su­rad­nji s Pi­er­re­om Roc­he­om na­pi­sao je pr­ve pje­sme če­tr­de­se­tih go­di­na. Pra­tio je Edith Pi­af na tur­ne­ji po Ame­ri­ci 1947. go­di­ne. Us­li­je­di­la je nje­go­va ve­li­ka tur­ne­ja po Eu­ro­pi, a nas­tu­pi u Olym­pi­ji i Mo­ulin Ro­ugeu u Pa­ri­zu ga di­žu u zvi­jez­de. Po­če­li su ga us­po­re­đi­va­li s le­gen­dar­nim Fran­kom Si­na­trom. Az­na­vo­ur je pje­vao na pet je­zi­ka, a naj­češ­će na fran­cu­skom i špa­njol­skom. Neo­bič­nim gla­som i straš­ću te spa­ja­njem ja­zza sa šan­so­nom osva­jao je pu­bli­ku di­ljem svi­je­ta. Proš­le go­di­ne je do­bio i ho­li­vud­sku zvi­jez­du na Sta­zi slav­nih u Los An­ge­le­su. CNN ga je 1998. go­di­ne pro­gla­sio za­bav­lja­čem sto­lje­ća. U pri­vat­nom ži­vo­tu Az­na­vo­ur je bio ve­li­ki za­vod­nik i imao je broj­ne lju­bav­ni­ce. Tri pu­ta se že­nio, a mno­gi su ga po­ve­zi­va­li i s Edith Pi­af.

- Da sam ože­nio Edith, uni­šti­li bi­smo jed­no dru­go. Pre­vi­še kro­ko­di­la u is­toj ba­ri - go­vo­rio je Char­les. O dru­gim lju­bav­ni­ca­ma ni­je htio pri­ča­ti, a re­kao je da je bio naj­za­ljub­lje­ni­ji u svoj po­sao. Bio je i os­tao kralj fran­cu­ske šan­so­ne. (dl)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.