Sprem­na sam na sve da us­pi­jem kao pje­va­či­ca

24sata - Cafe 24 - - TELEVIZIJA -

Rek­la sam si da je vri­je­me da iz­a­đem ‘iz sje­ne’. Stal­no sam gle­da­la na­tje­ca­nja u pje­va­nju i di­vi­la se lju­di­ma ko­ji se pri­ja­ve. Ove sam go­di­ne od­lu­či­la pos­ta­ti jed­na od njih, rek­la nam je Eli­za­beth Za­ce­ro. Ri­je­čan­ka je svo­jim gla­sov­nim spo­sob­nos­ti­ma odu­še­vi­la ži­ri “Su­per­ta­len­ta”. Do­bi­la je če­ti­ri gla­sa “da” i proš­la u dalj­nji krug na­tje­ca­nja. - Pi­šem pje­sme na en­gle­skom, ali ih ni­kad ni­sam po­ka­zi­va­la, ta­ko da ne znam je­su li do­bre ili ne - iz­ja­vi­la je Eli­za­beth. Slo­bod­no vri­je­me naj­vi­še pro­vo­di u te­re­ta­ni. - Tre­nin­zi­ma sna­ge i kon­di­ci­je ba­vim se pet go­di­na. Pet, šest pu­ta tjed­no ne­ko­li­ko sa­ti na dan ‘po­tro­šim’ u te­re­ta­ni - ka­že Ri­je­čan­ka. Nje­zin otac poz­na­ti je ta­li­jan­ski sli­kar. Sto­ga je, ka­že, odras­ta­la uz broj­ne umjet­ni­ke ko­ji su do­la­zi­li k nji­ma. Iako je priz­na­la ka­ko sli­ka po uzo­ru na oca, pje­va­nje joj je na pr­vo­me mjes­tu.

- Lju­bav pre­ma show bu­si­ne­ssu je ve­ća. Čim sam se kao ma­la uhva­ti­la pr­ve me­tle, glu­mi­la sam da mi je mi­kro­fon - pri­sje­ća se Eli­za­beth ko­ja nam je ot­kri­la da ima čak de­vet te­to­va­ža.

- Sva­ka oz­na­ča­va ne­ku oso­bi­nu. Man­da­la je za sre­ću, kao i ti­gar, pe­ro je za slo­bo­du, sr­ce za lju­bav. Stav­ljam ih iz lju­ba­vi pre­ma cr­ta­nju i umjet­nos­ti - rek­la je Ri­je­čan­ka, ko­ja je ima­la te­ško dje­tinj­stvo jer joj je otac os­tao inva­lid.

- Ni­sam ima­la ti­nej­džer­ske da­ne kao dru­gi. Ipak, ne ne­dos­ta­je mi taj dio ži­vo­ta. To me je uči­ni­lo od­go­vor­nom oso­bom. Sma­tram se sret­nom že­nom. Oko oca se naj­vi­še bri­ne maj­ka, a brat i ja po­ma­že­mo fi­nan­cij­ski - objaš­nja­va. Da us­pi­je kao pje­va­či­ca, sprem­na je, ka­že, da­ti sve. Po­seb­no hva­li Jo­si­pu Li­sac i nje­zin glas. Vo­lje­la bi sni­mi­ti du­et sa Jacqu­esom Ho­ude­kom, a za idu­ći nas­tup sa­mo nam je rek­la da će bi­ti iz­ne­na­đe­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.