MI­LA KUNIS GLAV­NI SAS­TO­JAK

HTV 2, 23:30, SRI­JE­DA

24sata - Cafe 24 - - TJEDAN -

Jo­el Reynold vlas­nik je pu­ni­oni­ce. Ože­njen je priv­lač­nom Su­zie, ži­vi u ra­skoš­noj ku­ći, ima nov­ca i omi­ljen je me­đu rad­ni­ci­ma. Una­toč to­mu je ne­za­do­vo­ljan, otu­đio se od Su­zie s ko­jom ni­je spa­vao tri mje­se­ca i po­vje­rio se bar­me­nu De­anu. Kad mu Jo­el ka­že da je u tvrt­ku sti­gla dje­lat­ni­ca Cin­dy ko­ja ga priv­la­či, De­an mu pred­lo­ži da an­ga­ži­ra ži­go­la Bra­da ko­ji će za­ves­ti Su­zie i ta­ko Jo­elu pru­ži­ti ali­bi za ve­zu sa Cin­dy.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.