NA­ŠE MA­LO MISTO

24sata - Cafe 24 - - NEDJELJA, 7. 10. PROGRAM - -

Na­kon ve­li­kih pri­pre­ma Ro­ko i An­đa, do­tur Lu­igi i nje­go­va Be­pi­na kre­nu­li su na ve­li­ko pu­to­va­nje pre­ko gra­ni­ce u Trst, Ro­ko­vim auto­mo­bi­lom. Na­rav­no da je opet svo­jom na­iv­noš­ću Be­pi­na pok­va­ri­la nji­hov sit­ni šverc, ali na kra­ju svi su se vra­ti­li za­do­volj­ni, po­go­to­vo Be­pi­na ko­ja je u Tr­stu ku­pi­la vjen­ča­nu ha­lji­nu, a do­tur Lu­igi je na­šao ne­ke nje­mu dra­ge knji­ge. Još dok su bi­li u Tr­stu Be­pi­ni je poz­li­lo i po do­la­sku u ma­lo misto po­če­la je po­bo­li­je­va­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.