‘Slo­mi­li smo sje­da­lo u autu zbog sce­ne sek­sa’

Hu­mo­ris­tič­na serija go­vo­ri o pa­ru ko­ji ne mo­že oži­vje­ti sek­su­al­ni ži­vot na­kon ne­sre­će s bi­cik­lom, pa mis­le da je rje­še­nje otvo­re­ni brak

24sata - Cafe 24 - - TELEVIZIJA -

Brač­ni par po­ku­ša­va urav­no­te­ži­ti pri­vat­ni ži­vot s ka­ri­je­rom.

Joy je te­ra­pe­ut­ki­nja, a Alan uči­telj i ima­ju pro­ble­ma sa sek­som. Na­ime, na­kon bi­cik­lis­tič­ke ne­sre­će ni­ka­ko ne mo­gu oži­vje­ti sek­su­al­ni ži­vot. Joy zbog to­ga pred­la­že Ala­nu da ima­ju otvo­re­ni brak i ho­da­ju s dru­gim lju­di­ma. To­ni Col­let­te (45) tu­ma­či Joy, dok je Ste­ven Mac­kin­tosh (51) utje­lo­vio Ala­na. Sce­na­rist Nick Payne (33) tvo­rac je se­ri­je “Wan­der­lust” i ka­že da se ne sje­ća ot­kud mu ide­ja. - Htio sam pi­sa­ti o sek­su i ve­za­ma te mi je pa­lo na pa­met - is­tak­nuo je. Col­let­te ka­že da se serija ba­vi te­mom o ko­joj se ri­jet­ko ras­prav­lja.

- Ta­ko je is­kre­na i os­vje­ža­va­ju­ća u na­či­nu na ko­ji su že­ne pri­ka­za­ne - is­tak­nu­la je Aus­tral­ka. Serija se pr­vo emi­ti­ra­la na ka­na­lu BBC (na Net­flix stiže 19. lis­to­pa­da) pa Col­let­te ka­že da su joj pri­ja­te­lji rek­li da je pr­va že­na ko­ja je do­ži­vje­la or­ga­zam na tom pro­gra­mu.

- Sret­na sam zbog tog iz­nim­nog priz­na­nja - rek­la je smi­ju­ći se. Mac­kin­tosh ka­že da je či­tao sce­na­rij u druš­tvu su­pru­ge Li­se Ja­cobs, ko­ja je ta­ko­đer glu­mi­ca, i u bra­ku su 29 go­di­na. - Htio sam vi­dje­ti s njom tre­ba li ne­ke di­je­lo­ve iz­mi­je­ni­ti, no sve je bi­lo fan­tas­tič­no - re­kao je. U ra­nim fa­za­ma sni­ma­nja mo­rao je s To­ni, is­tak­nuo je glu­mac, odra­di­ti sce­nu sek­sa. - Bi­li smo u autu i To­ni me op­ko­ra­či­la te smo slo­mi­li sje­da­lo. Kas­ni­je smo to gle­da­li i jako je smi­ješ­no, stvar­no, i nes­pret­no - re­kao je. (vb)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.