Te­ško je bi­lo glumiti jer je bio bez ma­ji­ce

Po­ža­li­la se Da­ko­ta Joh­n­son na Chri­sa Hem­swor­t­ha u fil­mu ‘Te­ška vre­me­na u mo­te­lu El Roya­le’. Is­ti­če da ne­ču­ve­no do­bro iz­gle­da nje­gov gor­nji dio ti­je­la

24sata - Cafe 24 - - TOTALNI JOOMBOS -

Se­dam stra­na­ca na­đe se u oro­nu­lo­me mo­te­lu mrač­ne proš­los­ti i sva­ki ima taj­nu ko­ju žarko že­li za­ko­pa­ti. Ne­sret­ni sve­će­nik, pje­va­či­ca, upe­čat­lji­va kri­mi­nal­ka i nje­zi­na sta­ri­ja ses­tra, pro­da­vač usi­sa­va­ča i ka­riz­ma­tič­ni vo­đa kul­ta. Jed­ne sud­bo­nos­ne no­ći svat­ko će od njih do­bi­ti pri­li­ku za osve­tu pri­je ne­go što sve ode k vra­gu. Jeff Brid­ges (68) utje­lo­vio je sve­će­ni­ka, Da­ko­ta Joh­n­son (29) tu­ma­či kri­mi­nal­ku, a Chris Hem­swor­th (35) glu­mi vo­đu kul­ta. Joh­n­son je is­pri­ča­la ka­ko se nje­zin ko­le­ga Hem­swor­th na sni­ma­nju tri­le­ra “Te­ška vre­me­na u mo­te­lu El Roya­le” po­na­šao ne­ču­ve­no.

- Ni­sam se mo­gla kon­cen­tri­ra­ti na svo­je sce­ne jer je stal­no bio bez ma­ji­ce - na­ša­li­la se po­pu­lar­na glu­mi­ca. Do­da­la je ka­ko je za­fr­ka­va­la re­da­te­lja i sce­na­ris­ta Drewa God­dar­da (43) da jako gri­je­ši.

- Go­vo­ri­la sam mu da će pu­bli­ka za­bo­ra­vi­ti sve što se do­ga­đa­lo u tri­le­ru pri­je ne­go što je Chris ski­nuo ma­ji­cu - rek­la je Da­ko­ta. Ti­je­lo nje­zi­na ko­le­ge ne­ču­ve­no je, ka­že glu­mi­ca, i lu­do je gle­da­ti ga. Tvr­di da je to bi­lo šo­kant­no, ali ne na sek­su­alan na­čin ne­go ka­ko je znans­tve­no mo­gu­će ta­ko iz­gle­da­ti. Re­da­telj je ot­krio ka­ko ga je in­s­pi­ri­rao ho­tel Cal Ne­va Re­sort na je­ze­ru Ta­hoe ko­ji se na­la­zi u dvi­je dr­ža­ve, Ka­li­for­ni­ji i Ne­va­di.

- Čuo sam za to još kao ti­nej­džer i zvu­ča­lo mi je su­per - is­tak­nuo je. Ka­že da je bi­rao glum­ce pre­ma kri­te­ri­ju ko­ji uvi­jek pri­mje­nju­je, mo­ra mu mo­ći slo­mi­ti sr­ce, ali ga i na­smi­ja­ti.

- Ci­je­li ži­vot Jeff Brid­ges mi sla­ma sr­ce i na­smi­ja­va me. Film me po­tak­nuo da ra­dim s njim i stvar­no je odi­grao fan­tas­tič­no - is­pri­čao je God­dard. (vb)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.