FOREST WHITAKER BA­TLER

HTV 2, 21:00, PO­NE­DJE­LJAK

24sata - Cafe 24 - - TJEDAN -

NO­VA TV, 23:55, SRI­JE­DA

Mol­ly je ti­nej­dže­ri­ca ko­ja ra­di s ocem, umi­rov­lje­nim po­li­caj­cem. FBI že­li od nje da mo­tri kćer čo­vje­ka ko­ji će svje­do­či­ti pro­tiv kri­mi­na­la­ca, sto­ga je ša­lju na fa­kul­tet ko­ji ona po­ha­đa. Dok se Mol­ly po­ku­ša­va uk­lo­pi­ti i bud­no mo­tri­ti me­tu, nas­to­ji ot­kri­ti po­jav­lju­je li se net­ko tko se ne pred­stav­lja pu­nim iden­ti­te­tom. Mi­ley Cyrus (25) ro­di­la se u Ten­ne­sse­eju sa su­pra­ven­tri­ku­lar­nom ta­hi­kar­di­jom, od­nos­no pre­ve­li­kim bro­jem ot­ku­ca­ja sr­ca. Nje­zin ta­ta Bil­ly Cyrus je pje­vač, a ma­ma Tish joj je glu­mi­ca i film­ska pro­du­cen­ti­ca. Mi­ley ima mla­đeg bra­ta Bran­so­na i sestru No­ah, a pros­la­vi­la ju je serija “Han­nah Mon­ta­na”. Na­kon to­ga je iz­da­la glaz­be­ne al­bu­me i pos­ta­la ve­li­ka ti­nej­džer­ska zvi­jez­da. Mi­ley je kao 14-go­diš­nja­ki­nja rek­la da je pan­sek­su­al­ka što zna­či da joj je spol ne­va­žan u od­lu­ci je li joj net­ko priv­la­čan ili ne. Mi­ley je od 2016. u ve­zi s glum­cem Li­amom Hem­swor­t­hom (28). Dra­ma o ba­tle­ru ko­ji svje­do­či zna­čaj­nim po­li­tič­kim i druš­tve­nim do­ga­đa­ji­ma 20. sto­lje­ća kroz go­di­ne slu­že­nja u Bi­je­loj ku­ći. Dok če­ka su­sret s no­vim pred­sjed­ni­kom, Ce­ci­le Ga­ines sje­ća se de­ta­lja iz ži­vo­ta. Kao di­je­te ži­vio je na plan­ta­ži pa­mu­ka. Kad mu je vlas­nik plan­ta­že si­lo­vao maj­ku, otac se su­prot­sta­vio i bio ubi­jen. Dje­ča­ka su uze­li da uči za slu­gu. S 18 go­di­na oti­šao je i gla­dan pro­va­lio u ho­tel­sku slas­ti­čar­ni­cu. Nad njim se sa­ža­lio pos­lu­ži­telj i dao mu po­sao te ga po­uča­vao fi­ne­sa­ma u pos­lu­ži­va­nju i pre­po­ru­čio za mjes­to u ho­te­lu u Wa­shin­g­to­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.