LU­DI KONJ

PRE­PO­RU­KA DA­NA HTV 2 23:30

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Go­di­ne 1877. le­gen­dar­ni rat­nik in­di­jan­skog ple­me­na Si­ouxi Lu­di Konj (M. Greyeyes) na­la­zi se u za­rob­lje­niš­tvu ame­rič­ke voj­ske. Pri­je sa­mo go­di­nu da­na Lu­di Konj po­ra­zio je ge­ne­ra­la Cus­te­ra (P. Horn­ton) u slav­noj bi­ci kod Lit­tle Big Hor­na... Dva­de­set go­di­na ra­ni­je. Lu­di Konj kao mla­dić zvan Ko­vr­ča­vi (T. Big­c­har­les) ne­moć­no pro­ma­tra ka­ko ame­rič­ki voj­ni­ci za­uzi­ma­ju zem­lju nje­go­vog ple­me­na. Si­tu­aci­ja će se po­gor­ša­ti na­kon što 1865. za­vr­ši Ame­rič­ki gra­đan­ski rat te pre­ma Za­pa­du kre­nu mno­go­broj­ni bi­je­li na­se­lje­ni­ci. To će do­ves­ti do sve ve­ćeg bro­ja su­ko­ba s in­di­jan­skim sta­ro­sje­di­oci­ma pri če­mu će Lu­di Konj od­lu­či­ti oruž­jem bra­ni­ti slo­bo­du svo­jih su­na­rod­nja­ka... Jed­na od naj­poz­na­ti­jih bi­ta­ka iz­me­đu in­di­jan­skih sta­ro­sje­di­la­ca i ame­rič­ke voj­ske odi­gra­la se u lip­nju 1876. u Lit­tle Big Hor­nu u Mon­ta­ni. Ko­njič­kom pu­ku ge­ne­ra­la Ge­or­gea Ar­m­s­tron­ga Cus­te­ra su­prot­sta­vi­li su se Si­ouxi i Cheyen­ni ko­ji su, una­toč ge­ne­ra­lo­voj uvje­re­nos­ti u vlas­ti­tu nad­moć, s la­ko­ćom iz­vo­je­va­li po­bje­du.

ŽANR: VESTERN, 1996., SAD RE­ŽI­JA: JOHN IRVIN ULO­GE: MIC­HA­EL GREYEYES, IRE­NE BEDARD, LORNE CARDINAL, JOHN FINN, JIM­MY HER­MAN, STE­VE REEVIS

★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.