FILM­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - PETAK, 19. 10. PROGRAM - -

HBO

10:20 Os­tav­lje­ni na An­tar­k­ti­ci 12:20 Ka­ko postati la­ti­no lo­ver 14:10 Eki­pa za 6 15:50 Trust 16:45 Trust 17:40 Fil­mo­vi i zvi­jez­de X 18:10 Tan­ka li­ni­ja smr­ti 20:00 Šest II 20:45 Bi­je­lo II 21:30 Eg­zor­ci­zam Mol­ly Hartley 23:05 Čo­vjek že­ljez­nog sr­ca 01:05 Zlo­čes­ti Djed Mraz

HBO 2

09:25 Pri­si­la na brak 11:10

Uboj­stvo, is­pek­la je: De­sert i kaz­na 12:35 Pot­pred­sjed­ni­ca II 13:05 Bi­je­la prin­ce­za 14:05

Pla­ni­na iz­me­đu nas 15:55 Kuć­na pra­vi­la 18:00 Čo­por II 19:00 LEGO film 20:40

Ju­ma­nji: Do­bro­doš­li u džun­glu 22:40 Ne­ugod­ni nas­ta­vak: Is­ti­nom do mo­ći 00:15 Ku­la tmi­ne

CINESTAR TV

09:00 Pr­va li­ga 2 11:10 Prav­da za sve: Brat­stvo, 1. dio

11:55 Prav­da za sve: Brat­stvo, 2. dio 12:55 Por­tal smr­ti

14:55 Mrač­ne taj­ne vi­skog druš­tva 17:00 Pr­va li­ga III 18:55 Step Up 3 21:00 Po­šte­na igra 23:00 Noć mor­skih pa­sa

FOX CRIME

13:05 Smrt u ra­ju 14:10 Uboj­stva u Mid­so­me­ru 16:10 Mr­tvo­zor­ni­ca 17:10 Bez tra­ga 18:10 Navy CIS 19:10 Navy CIS 20:05 Či­ka­ška po­li­ci­ja 21:00 96 sa­ti 22:00 Ma­igret 00:00 Bez tra­ga 01:00 96 sa­ti

CINEMAX

10:50 Adolf umjet­nik 11:20 U div­lji­ni 13:45 Ple­me­na Pa­los Ver­de­sa 15:30 Me­na­she 16:55 Da­ve je na­pra­vio la­bi­rint 18:15 Sum­nja 20:00 Gat­ta­ca 21:50 Odred ot­pi­sa­nih 23:50 Bu­nar 01:30 Osim ako 03:05 Po­noć­no sun­ce

FOX LI­FE

13:50 Juž­njač­ko sr­ce 14:45 Ku­ći­ca iz sno­va 15:15 Ame­rič­ki top-mo­del 16:10 Cu­re bez lo­ve 17:05 Co­ugar Town 18:00 Ulov 19:00 Šap­ta­či­ca du­ho­vi­ma 20:00 Slat­ke ma­le la­ž­lji­vi­ce 21:00 Ve­li­ka oče­ki­va­nja 23:20 Cu­re bez lo­ve 23:50 Co­ugar Town

EPIC DRA­MA

15:10 Is­tra­ge gos­po­đi­ce Fi­sher 16:05 En­de­avo­ur - Mla­di Mor­se 17:35 Ho­tel Grand 18:20 Pol­dark 19:20 De­tek­tiv Mur­doch 20:05 Is­tra­ge gos­po­đi­ce Fi­sher 21:00 Be­owulf: Po­vra­tak u Shi­eld­lan­ds 21:45 Ba­bi­lon Ber­lin 22:35 Pol­dark

TV 1000

06:05 Bra­ća 07:40 Ka­ko je Grin­ch ukrao Bo­žić 09:25

Ne­ka dru­ga lju­bav 11:10 Mo­ja svi­nja i ja 12:45 Nick i No­rah: Spoj za jed­nu noć 14:15 Slu­čaj­ni svje­dok 15:45

Na­poj­ni­ca od dva mi­li­ju­na do­la­ra 17:25 28 da­na 19:05 Svje­tlo da­na 21:00 Kra­lje­vi­na

22:50 Ne­bo u lis­to­pa­du

00:40 Do­bro doš­li k me­ni

KI­NO TV

06:00 Za­ljev lu­đa­ka 08:10 Sre­tan kraj 10:00 Boks 12:00 Sa­vr­še­ne maj­ke 14:00

Wal­ter bra­ni vra­ta ra­ja 16:00 Obo­ža­va­te­lji 18:00 Sol i va­tra 20:15 Ma­saryk 22:05

Iz­gub­lje­na u Pa­ri­zu 00:00 Ču­va­ri­ca 02:00 Sol i va­tra 04:00 Ma­saryk

FILM TV 100021:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.