NA GRA­NI­CI

Pe­tra lju­bi Kre­šu ka­ko bi pri­kri­la šverc od Mar­ka, što ga raz­lju­ti

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

UTO­RAK

Kre­šo, An­te i Mi­jo mo­ra­ju pre­ni­je­ti pa­pri­ku u Hr­vat­sku, dok im An­dri­ja dr­ži stra­žu. Pe­tra iz­a­zo­ve Mar­ka na dvo­boj na le­di­ni, ko­ji uma­lo za­vr­ši po­ljup­cem. Mi­jo raz­de­re ruk­sak i za­pra­ši oči pa­pri­kom te je u bo­lo­vi­ma i ne vi­di.

Pe­tra uzi­ma auto i od­la­zi Kre­ši. Tek što ukr­ca­ju pa­pri­ku u auto, po­jav­lju­je se Marko, ko­ji ih uma­lo uhva­ti na dje­lu. Pe­tra se iz­vu­če ta­ko što se kre­ne lju­bi­ti s Kre­šom - glu­mi da su par pred lju­ti­tim Mar­kom.

Kre­šo se po­sva­đa s Ma­tom i raz­bi­je va­zu ko­ju je Mi­re­la ra­di­la s maj­kom. Mi­re­la im na­re­đu­je da je po­pra­ve ka­ko god zna­ju. Vin­ka do­la­zi k Zor­ki s po­nu­dom - šverc di­zaj­ner­skih laž­nja­ka.

Zor­ka po­lu­di kad ču­je da Mi­jo že­li os­ta­ti u pri­tvo­ru, ne že­li da se pro­ču­je da svo­je lju­de os­tav­lja u za­tvo­ru pa pris­ta­je na po­sao s Vin­kom.

SRI­JE­DA ČE­T­VR­TAK PE­TAK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.