POGREŠAN ČO­VJEK

Lea iš­če­ku­je is­hod Zo­eine ope­ra­ci­je, a Mi­le­na priz­na Mi­tru da čez­ne za njim

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

PO­NE­DJE­LJAK

La­zar se ne­ugod­no iz­ne­na­di kad u bol­ni­ci ugle­da bra­ta. Da­vid mo­li pri­ja­te­lja od­vjet­ni­ka da do­đe do in­for­ma­ci­ja o La­za­ro­voj proš­los­ti. Lea ot­kri­je La­za­ru svo­je stra­ho­ve. Nas­ta­sja se do­la­zi opros­ti­ti sa Zlat­kom.

Ke­ti do­la­zi Di­ja­ni u kli­ni­ku i po­ma­že joj s te­ra­pi­jom. Mi­haj­lo saz­na­je neobičnu in­for­ma­ci­ju pa se obra­ća ocu za po­moć. Leu, La­za­ra i Zoe mu­či ne­iz­vjes­nost oko ter­mi­na ope­ra­ci­je.

Zoe su­dje­lu­je u ples­noj pri­red­bi u par­ku. La­zar se na­đe u opas­noj si­tu­aci­ji. Mi­haj­lo ma­ni­pu­li­ra Di­ja­nom ka­ko bi mu po­mo­gla u os­tva­re­nju pla­no­va. La­zar i Zoe od­la­ze na ope­ra­ci­ju pre­sa­đi­va­nja bu­bre­ga.

Dok če­ka­ju is­hod Zo­ine ope­ra­ci­je, Lea šo­ki­ra Ma­ri­nu priz­na­njem o svo­joj proš­los­ti. La­zar se bu­di iz anes­te­zi­je i upoz­na­je bol­ni­čar­ku Ti­nu. Mi­tar se neo­prez­no iz­la­ne pred Mi­le­nom, ko­ja bi­va ra­zo­ča­ra­na u sta­rog La­za­ra. Mi­haj­lo pri­je­ti dok­to­ri­ci Ta­dić.

Mi­le­na na­po­kon priz­na­je Mi­tru da čez­ne za njim već če­tr­de­set go­di­na. Dok se su­oča­va s ovr­ha­ma, Lea če­ka vi­jest o to­me je li do­bi­la stal­no za­pos­le­nje u ško­li. Ti­na iz­ne­na­di La­za­ra. Ke­ti je za­pa­nje­na kad ot­kri­je tko je Zo­ein do­nor. Di­ja­na se vra­ća ku­ći.

UTO­RAK SRI­JE­DA ČE­T­VR­TAK PE­TAK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.