TRE­ĆA SRE­ĆA

24sata - Cafe 24 - - NOSTALGIJA -

Tre­ću je su­pru­gu upoz­nao šez­de­se­tih i bio joj je, ka­že, mit i le­gen­da, neo­bič­no vje­ran i odan s ob­zi­rom na sla­vu i po­pu­lar­nost

je za nje­ga rek­la da je “od po­čet­ka vo­lio pje­va­ti emo­ci­onal­no i glaz­be­no te­ške pje­sme, s ko­ji­ma se dru­gi ni­su htjeli ni­ti tru­di­ti”.

On je, pak, o Pi­af go­vo­rio ka­ko mu “ni­je da­va­la ni­kak­ve sa­vje­te jer to je bi­lo re­zer­vi­ra­no za mu­škar­ce ko­je je vo­lje­la”. No i vi­še je no jas­no da su se ci­je­ni­li i da je Pi­af u nje­mu prepoznala buj­ni ta­lent.

- Fil­mo­vi je pri­ka­zu­ju kao star­ma­lu, a ona se vi­še od iče­ga vo­lje­la za­fr­ka­va­ti - go­vo­rio je Aznavour, ko­ji je imao is­tu kva­li­te­tu. Za se­be bi go­vo­rio da ima sa­mo ne­ko­li­ko ma­na, a to su nje­gov “glas, vi­si­na, ne­dos­ta­tak kul­tu­re, po­kre­ti, is­kre­nost i loš ka­rak­ter”. Ti­je­kom ka­ri­je­re pro­dao je vi­še od sto mi­li­ju­na plo­ča u 80 ze­ma­lja, a od 1400 pje­sa­ma ko­je je pje­vao na­pi­sao je 1300. U me­di­ji­ma su ga na­zi­va­li “fran­cu­skim od­go­vo­rom Fran­ku Si­na­tri”. Osim što je po­ko­rio glaz­be­ni svi­jet, po­ja­vio se i u ne­kim film­skim kla­si­ci­ma poput “Pu­caj­te na pi­ja­nis­ta” Fran­co­isa Truf­fa­uta i “Les Fan­tômes du Cha­pe­li­er” Cla­udea Cha­bro­la, a film “Li­me­ni bu­banj”, ina­če ekra­ni­za­ci­ja knji­ge Gün­te­ra Gra­ssa, do­bio je Os­car za naj­bo­lji stra­ni film 1980. go­di­ne u ko­jem je Aznavour glu­mio ži­dov­skog pro­da­va­ča igra­ča­ka.

Umjet­nik i fil­maš Je­an Coc­te­au re­kao je ka­ko “pri­je Az­na­vo­ura ni­je bi­lo po­pu­lar­no bi­ti oča­jan i o to­me pje­va­ti”. Bio je kon­tro­ver­zan, nje­go­va je pje­sma “Après l’amo­ur” iz 1955. opi­si­va­la sre­ću na­kon sek­su­al­nog od­no­sa te je stro­go za­bra­nje­no nje­zi­no pu­šta­nje na ra­di­ju, a po­čet­kom se­dam­de­se­tih na­pra­vio je i pje­smu ko­ja opi­su­je ži­vot ho­mo­sek­su­al­ca, iako ga je nje­go­va­umjet­nič­ka eki­pa mo­li­la da to ne či­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.