Noć ki­ča: Di­sko ku­gla, Mad Maxa, ‘hi­brid’ Bar­bi­ke, ali i zmi­ja

CRCRVENIRVENI TE­PIH

24sata - Cafe 24 - - NOSTALGIJA -

Na do­dje­li Ame­ri­can Mu­sic M Awar­d­sa bi­la je ide­al­ni­de­al­na pri­li­ka­ka da se slav­ne da­me po­ka­žu u naj­bo­ljem iz­da­nju.

Ta­ko je Taylor Swift (28) za do­dje­lu­dje­lu odje­nu­la ha­lji­nu kko­ja pod­sje­ća­sje­ća na di­sko ku­glu, a nan no­ge je sta­vi­la čiz­me is­tog ma­te­ri­ja­la.ma Ame­rič­ka pje­va­či­ca Pop­pPop­py (23) na cr­ve­nom te­pi­hu po­ja­vi­la­po se

odje­ve­na ka­oka “kri­ža­nac” lut­ke Bar­bie i Mad Maxa. Re­pe­ri­ca Car­di i

B. (25), ina­če poz­na­ta po smje­lim odjev­nim kom­bi­na­ci­ja­ma ko­je čes­to vi­še e ot­kri­va­ju ne­go skri­va­ju, od­lu­či­la dlu­či­la se za ne­što čed­ni­ju va­ri­jan­tu ntu ha­lji­ne cvjet­nog uzor­ka s od-od­go­va­ra­ju­ćim ukra­som za gla­vu.gla­vu. I Jen­ni­fer Lo­pez (49) pli­je­ni­la­ni­la je po­zor­nost u kri­ča­vo ru­ži­čas­toj as­toj ha­lji­ni, a su­de­ći pre­ma sve­uku­ve­ukup­nom doj­mu, mo­gla je i bo­lje.bo­lje. Re­per Post Ma­lo­ne (23) za­blis­tao blis­tao je u pla­vom odi­je­lu ukra­še­nom še­nom zmi­ja­ma, a styling je upot­pu­nio ot­pu­nio šljo­ki­čas­tim čiz­ma­ma. (lp) )

Taylor Swift na do­dje­li na­gra­daodje­nu­la je ha­lji­nu ko­ja je jav­nost pod­sje­ti­la na di­sko ku­glu. S krat­kom ha­lji­nomus­kla­di­la je i čiz­me do ko­lje­na, a ko­su je sve­za­lau pun­đu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.