BOJANA GREGORIĆ VEJZOVIĆ OPTUŽILA KOLEGICU DA LAŽIRA SVO­JU TRUDNOĆU

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Ma ko­ga ti la­žeš da si trud­na? Ta­ko iz­gle­da­ju ma­ne­ken­ke, a ne trud­ni­ce, na­pi­sa­la je glu­mi­ca Bojana Gregorić Vejzović (46) ko­le­gi­ci Na­ta­ši Ja­njić (36). - Ma XS ve­li­či­na, ses­tro! Fo­to­gra­fi­ja ti do­da ovih 10 ki­lo­gra­ma - od­go­vo­ri­la je Ja­njić ko­le­gi­ci. Upra­vo zbog be­be, ko­ju če­ka s Ne­na­dom Me­dan­či­ćem, ot­ka­za­la je sve an­ga­žma­ne u ka­za­li­štu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.