EMIR ĆATOVIĆ PRIZ­NAO JE DA JE NJE­GOV LIK LAZAR ZRELIJI OD NJE­GA SAMOGA

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Cr­no­gor­skom glum­cu Emi­ru Ća­to­vi­ću (30) pri­pa­la je glav­na ulo­ga u se­ri­ji “Po­gre­šan čo­vjek”. Emir glu­mi La­za­ra, osam­lje­ni­ka ko­ji ži­vi na svje­ti­oni­ku, a nje­gov se svi­jet okre­ne na­gla­vač­ke ka­da doz­na da ima ma­lo­dob­nu kćer. - Ima stva­ri po ko­ji­ma sam sli­čan li­ku, ali smo raz­li­či­ti. Mis­lim da je lik zreliji, po to­me se raz­li­ku­je­mo - priz­nao je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.