MEGHAN FOX NA­PRA­VI­LA JE PRE­VI­ŠE OPE­RA­CI­JA I SA­DA IZ­GLE­DA KAO PLASTIČNA MAČ­KA

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Glu­mi­ca Me­gan Fox (32) raz­bjes­ni­la je obo­ža­va­te­lje s po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko fo­to­gra­fi­ja. Na­ime, Me­gan slo­vi za jed­nu od naj­ljep­ših že­na svi­je­ta, a sa­da su je pra­ti­te­lji na­pa­li da je “pre­vi­še to­ga ope­ri­ra­la”.

- Bi­la si ta­ko li­je­pa, pres­ta­ni se uni­šta­va­ti, sad iz­gle­daš kao plastična mač­ka - rek­li su joj pra­ti­te­lji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.