JA­MIE OLIVER GO­LI KU­HAR IZ­GU­BIO JE MILIJUNE DO­LA­RA I PROGLASIO JE BANKROT

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Pu­no sam iz­gu­bio. Za­pra­vo ni­sam ni­šta sta­vio sa stra­ne. Sa­mo sam uži­vao u ži­vo­tu, za­ba­va­ma i ku­ha­nju, is­pri­čao je naj­poz­na­ti­ji go­li ku­har Ja­mie Oliver (45). Proš­le go­di­ne Ja­mie je priz­nao da je iz­me­đu 2016. i 2017. iz­gu­bio čak 747 mi­li­ju­na ku­na, a kao naj­ve­ći raz­log na­vo­di mi­je­ša­nja pri­ja­te­lja u po­sao.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.