Sko­ro sam po­gi­nu­la pr­vi dan na sni­ma­nju

‘Zgod­nu že­nu’ gle­da­mo u de­bi­tant­skoj ulo­zi u se­ri­ji ‘Ho­me­co­ming’, či­ja pre­mi­je­ra sti­že 2. 11. Od nad­streš­ni­ce ju je, sre­ćom, spa­sio ko­le­ga

24sata - Cafe 24 - - TELEVIZIJA -

Ni­je da se hva­lim, ali da, ja sam spa­sio Ju­li­ju Ro­berts (51), po­hva­lio se glu­mac Shea Whig­ham (49). Na­ime, na sni­ma­nju se­ri­je “Ho­me­co­ming”, što je ujed­no i de­bi­tant­ska glav­na ulo­ga “zgod­ne že­ne” u se­ri­ji, sko­ro je doš­lo do tra­ge­di­je.

- Sni­ma­li smo za­jed­nič­ku sce­nu, a on­da sam uočio da se ne­što ne­obič­no do­ga­đa s nad­streš­ni­com ko­ja nas je šti­ti­la od sun­ca - re­kao je Whig­ham, ko­ji je u zad­nji tren spa­sio Ju­li­ju od te­ške me­tal­ne nad­streš­ni­ce.

- Pa­da­lo je rav­no na nju, a ja je još ni­sam do­volj­no do­bro poz­na­vao. Kad sam je ob­gr­lio da je za­šti­tim, ni­je joj bi­lo jas­no što to ra­dim. Za dla­ku sam je mak­nuo u stra­nu i spa­sio od si­gur­ne smr­ti - objas­nio je Shea, a Ro­berts je po­t­vr­di­la si­tu­aci­ju ko­ja je do­ve­la u ži­vot­nu opas­nost.

- Da, spa­sio mi je ži­vot, ali da mi net­ko gur­ne ru­ku u va­tru i pi­ta me to pi­ta­nje, rek­la bih da me je ba­rem po­šte­dio od­la­ska u bol­ni­cu - rek­la je glu­mi­ca. Mno­gi na­zi­va­ju nje­zin po­tez pre­la­ska iz fil­mo­va u se­ri­ju ri­skant­nim, ali Ju­lia je si­gur­na u svo­ju od­lu­ku.

Igra He­idi, so­ci­jal­nu rad­ni­cu za taj­nu služ­bu ko­ja pro­vo­di pro­jekt “Ho­me­co­ming”, od­nos­no po­ma­žu voj­ni­ci­ma s PTSP-om da se vra­te u nor­ma­lan ži­vot na­kon ra­ta. Do­di­je­ljen joj je slu­čaj Wal­te­ra Cru­za, mla­dog voj­ni­ka ko­ji se je­dva če­ka po­nov­no in­te­gri­ra­ti u ci­vil­no druš­tvo, no pri­ča će po­ka­za­ti da se iza zi­do­va pos­tro­je­nja do­ga­đa pu­no vi­še od ono­ga što i sa­mi za­pos­le­ni­ci zna­ju. Pre­mi­je­ra je 2. stu­de­nog na ka­na­lau Ama­zon. (rš)

Ju­lia igraHe­idi, za­pos­le­ni­cu u taj­nomvoj­nom pos­tro­je­nju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.