Ne­mam vre­me­na za sta­re­nje...

24sata - Cafe 24 - - OBLJETNICA -

- To je mo­ja za­hva­la pu­bli­ci ko­ja me po­dr­ža­va, bez nje ne bih pos­to­ja­la - ka­že. Do­da­je da je glu­mom odu­vi­jek fas­ci­ni­ra­na. Djed joj je bio šef teh­ni­ke u Ma­ke­don­skom na­rod­nom te­atru i ima­la je pris­tup ka­za­li­štu.

- Bi­la sam fas­ci­ni­ra­na i dra­mom, i ope­rom, i ba­le­tom, sve mi je bi­lo ču­des­no – pri­sje­ća se Kos­ta­din­ka odras­ta­nja u Skop­lju. Iako ih je obo­ža­va­la, glum­ce, ka­že, ni­je gnja­vi­la. Gle­da­la je u njih kao u Bo­ga, bi­la joj je čast sta­ja­ti s nji­ma na hod­ni­ku, raz­mi­je­ni­ti ko­ju ri­ječ, mo­žda čak i sjes­ti bli­zu njih. Kad je doš­la u Za­greb na Aka­de­mi­ju, bi­la je iz­gub­lje­na, pre­pla­še­na. Već kao stu­den­ti­ca igra­la je ve­li­ke pred­sta­ve na Du­bro­vač­kim ljet­nim igra­ma, a kao sti­pen­dis­ti­ca te­atra Ma­rin Dr­žić, na­kon za­vr­šet­ka Aka­de­mi­je otiš­la je u Du­brov­nik. Bi­la je sret­na kad je kao mla­da glu­mi­ca po­če­la igra­ti s Ton­kom Lon­zom, Pe­rom Kvr­gi­ćem, po­koj­nim Fa­bi­ja­nom Šo­va­go­vi­ćem i Ize­tom Haj­dar­ho­dži­ćem... - Tre­ba­lo mi je vre­me­na da shva­tim ka­ko sam pos­ta­la dio tog svi­je­ta - rek­la je. Tek kad se se­bi po­t­vr­di­la kao glu­mi­ca, okre­nu­la se dru­goj ve­li­koj lju­ba­vi - glaz­bi. Po­če­la je nas­tu­pa­ti s La­dom Kos, Da­mi­rom Pod­kraj­cem i La­dom Le­sko­va­rom. Pr­vi al­bum s ma­ke­don­skim pje­sma­ma u mo­der­nim aran­žma­ni­ma sni­mi­la je 1982., a objav­ljen je 1987. Već de­vet go­di­na je u mi­ro­vi­ni, ali ne mi­ru­je. Go­di­ne je, ka­že, ne pla­še.

– Ta­ko su br­zo pro­le­tje­le, ne osje­ćam ih kao op­te­re­će­nje. Do­ni­je­le su mi ve­li­ko ži­vot­no is­kus­tvo, ži­vot ko­ji ni­je bio ni la­gan ni jed­nos­ta­van. Ni­sam ima­la vre­me­na ni­ti se sad mo­gu opus­ti­ti. Kad me pi­ta­ju: ‘Kad ćeš ti os­ta­rjet’, od­go­va­ram da za to ne­mam vre­me­na. Mo­lim Bo­ga da ta ener­gi­ja ko­ju imam po­tra­je čim du­lje - ka­že glu­mi­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.