MALEKA JE OPSJEO FREDDIEJEV DUH...

U fil­mu ‘Bo­he­mi­an Rhap­sody’ glu­mac se to­li­ko uži­vio u lik glav­nog qu­eenov­ca da su se mno­gi ko­le­ge na se­tu ‘pres­tra­ši­li’ ko­li­ko je do­bro ‘ski­nuo’ pje­va­ča

24sata - Cafe 24 - - OBLJETNICA -

Ne že­li­te imi­ti­ra­ti Fred­di­eja, sa­mo po­ku­ša­va­te shva­ti­ti za­što je ra­dio to što je ra­dio i na­čin na ko­ji je to us­pi­je­vao, re­kao je ame­rič­ki glu­mac Ra­mi Ma­lek (37).

On je utje­lo­vio le­gen­dar­nog pje­va­ča Qu­een u no­vom fil­mu “Bo­he­mi­an Rhap­sody” ko­ji je sti­gao u do­ma­ća ki­na. Film je pri­ča o lju­ba­vi, bo­li, pri­hva­ća­nju i slav­lje­nju Fred­di­eje­va ta­len­ta i le­gen­dar­nog rock ben­da, ko­ji je svo­jom glaz­bom i spe­ci­fič­nim nas­tu­pi­ma pre­kr­šio sva pra­vi­la ta­daš­nje sce­ne. Ovo je pri­ča i o ci­je­lom ži­vot­nom raz­dob­lju Mer­curyja, od nje­go­ve ano­nim­nos­ti pa do svjet­ske sla­ve.

- Ko­re­ogra­fi ko­ji su ra­di­li sa mnom ni­su me mo­gli na­uči­ti svim po­kre­ti­ma, za­to sam mo­rao an­ga­ži­ra­ti osob­ne tre­ne­re ple­sa ka­ko bih svla­dao li­ka kao što je Fred­die - objas­nio je Ma­lek.

ko­le­ga sa sni­ma­nja, Ra­mi se pot­pu­no uži­vio u ulo­gu slav­nog pje­va­ča da su se mno­gi čak i upla­ši­li ko­li­ko glu­mac i iz­gle­dom i po­na­ša­njem sli­či Fred­di­eju.

- Ne, to ni­je bio Ra­mi, on je nes­tao. Kad su se ka­me-

Pre­ma ri­je­či­ma

re upa­li­le, do­šao je Fred­die osob­no i obra­ćao nam se kroz nje­go­vo ti­je­lo. Ta­kav je osje­ćaj bio, stvar­no je dao i vi­še od ci­je­log se­be za tu ulo­gu - ko­men­ti­ra­li su nje­go­vi za­pre­pa­šte­ni ko­le­ge i ko­le­gi­ce.

- Ti­je­kom sni­ma­nja is­pro­bao sam 50-ak kos­ti­ma, ple­sao sam u vi­so­kim pot­pe­ti­ca­ma, tr­čao i ska­kao. Jed­nom ri­je­čju, mo­rao sam se sto­pi­ti s li­kom ko­ji sam glu­mio - iz­ja­vio je svo­je­dob­no Re­mi. Gwilym Lee (34) igra ulo­gu gi­ta­ris­ta Bri­ana Maya, Ben Har­dy (27) igra bub­nja­ra Ro­ge­ra Taylo­ra, a Jo­seph Ma­zzel­lo (35) nas­tu­pa kao ba­sist John De­acon. Mary Aus­tin, že­nu za ko­ju je Fred­die tvr­dio da je lju­bav nje­go­va ži­vo­ta, igra Lucy Boyn­ton (24), a u fil­mu se po­jav­lju­je i Mi­ke Myers (55).

Fred­di­eja je za­ma­lo tre­bao glu­mi­ti Sac­ha Ba­ron Co­hen, no odus­ta­li su jer im je bio pre­ko­mi­čan

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.