TV KA­TE WINSLET

24sata - Cafe 24 - - TJEDAN -

RTL, 13:30, SU­BO­TA

Me­đu broj­nim put­ni­ci­ma naj­ve­ćeg bro­da u po­vi­jes­ti, Ti­ta­ni­ca, naš­la se i 17-go­diš­nja Ro­se (Ka­te Winslet), ne­sret­na zbog ugo­vo­re­nog vjen­ča­nja. Nje­zin bo­ga­ti za­ruč­nik, bez­o­sje­ćaj­ni Cal Hoc­k­ley (Bil­ly Za­ne), bud­no bdi­je nad svo­jom dra­gom, no nje­zi­no će sr­ce pro­na­ći no­vu na­du za lju­bav u put­ni­ku tre­ćeg raz­re­da. Na tre­nu­tak iz­van nad­zo­ra za­po­vjed­ne maj­ke, Ro­se upoz­na­je Jac­ka Dawso­na (Le­onar­do DiCa­prio), nje­gov je dje­čač­ki za­raz­ni šarm od­mah osvo­ji, ali i upoz­na sa svi­je­tom bez ste­ga. Ka­te Winslet ro­đe­na je u bri­tan­skom Re­adin­gu. Otac Ro­ger i maj­ka Sal­ly su glum­ci, djed i ba­ka s maj­či­ne stra­ne su os­no­va­li i uprav­lja­li ka­za­li­štem, a ujak joj je glu­mio Oli­ve­ra Twis­ta. S 11 go­di­na po­či­nje stu­di­ra­ti dra­mu na pres­tiž­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma. Film “Raj­ska stvo­re­nja” iz 1994. otvo­rio joj je sva vra­ta, a “Titanic” je osim bas­nos­lov­ne za­ra­de osvo­jio i 11 zlat­nih ki­pi­ća. Ka­te je pos­ta­vi­la re­kord kao naj­mla­đa glu­mi­ca vi­šes­tru­ko no­mi­ni­ra­na za Os­car.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.