MI­SI­JA: BI­JE­LA KU­ĆA

FILM NO­VA TV 22:40

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Po­li­ca­jac John Ca­le upra­vo je do­bio od­bi­je­ni­cu za svoj po­sao sno­va – rad u Taj­noj služ­bi ko­ja se is­klju­či­vo ba­vi za­šti­tom Pred­sjed­ni­ka SAD-a Ja­me­sa Sawye­ra. Ne že­le­ći ovom vi­jes­ti ra­zo­ča­ra­ti svo­ju ma­lu kćer­ku, on ju vo­di na raz­gle­da­va­nje Bi­je­le ku­će ko­ju baš u tim tre­uci­ma na­pa­da­ju do zu­ba na­oru­ža­ni pri­pad­ni­ci pa­ra­voj­ne sku­pi­ne. Us­li­jed ka­osa ko­ji će pro­uz­ro­či­ti pad vla­de, Ca­le pos­ta­je je­di­na na­da za spas Pred­sjed­ni­ka, svo­je kćer­ke, ali i či­ta­ve zem­lje.

ŽANR: AKCIJA, 2013., SAD RE­ŽI­JA: ROLAND EMMERICH ULO­GE: CHANNING TATUM, J. FOXX

★★★ ★★

★★ ★★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.