NAJ­BO­LJE OD ME­NE

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Sred­njo­škol­ski par Dawson i Aman­da sas­ta­ju se na­kon dva­de­set go­di­na raz­dvo­je­nos­ti po po­vrat­ku u rod­ni grad po­vo­dom is­pra­ća­ja za­jed­nič­kog pri­ja­te­lja. Nji­hov su­sret bu­di lju­bav i osje­ća­je ko­je ni­kad ni­su za­bo­ra­vi­li, no ubr­zo ot­kri­va­ju da i da­lje pos­to­ji ono što ih je is­pr­va raz­dvo­ji­lo, a da­nas su te si­le još snaž­ni­je.

ŽANR: ROM. DRA­MA, 2014., SAD RE­ŽI­JA: MIC­HA­EL HOF­F­MAN ULO­GE: JA­MES MARSDEN ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.