RUSKA KU­ĆA

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Bar­leyu Bla­iru, lon­don­skom iz­da­va­ču, sti­že iz Mo­sk­ve neo­bi­čan tekst ko­ji je auto­ri­zi­rao poz­na­ti so­vjet­ski fi­zi­čar. Ri­ječ je o so­vjet­skim po­ten­ci­ja­li­ma na po­dru­čju nuk­le­ar­nih is­tra­ži­va­nja i mo­gu­ćoj voj­noj pri­mje­ni. Za tekst se za­ni­ma bri­tan­ska taj­na služ­ba ko­ja pri­si­li Bla­ira da kre­ne u Ru­si­ju i ut­vr­di što je od to­ga toč­no.

ŽANR: ŠPIJUNSKI TRILER, 1990., SAD RE­ŽI­JA: FRED SCHEPISI ULO­GE: SE­AN CONNERY ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.