DO­KU­MEN­TAR­NI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - PONEDJELJAK, 5. 11. PROGRAM - -

NA­TI­ONAL GEOGRAPHIC

15:00 Ras­tav­lja­nje naj­ve­ćih: Su­per­mlaž­nja­ci 16:00 Ba­ku: Ot­kri­va­nje skri­ve­nih gra­do­va 17:00 Yu­kon­sko zla­to 18:00 Otok bez­a­ko­nja 19:00 Div­lja Flo­ri­da 20:00 Sed­mi kon­ti­nent, kom­pi­la­ci­ja 21:00 Opa­ka tu­na: Sje­ver pro­tiv ju­ga 22:00 Is­tra­ge zra­ko­plov­nih ne­sre­ća: Po­seb­ni iz­vje­štaj 23:05 Vru­će gra­ni­ce La­tin­ske Ame­ri­ke

NA­TI­ONAL GEOGRAPHIC WILD

12:50 Zmi­je u gra­du 16:15 Ne­vje­ro­jat­ni dr. Pol 17:05 Kre­ativ­ni ubo­ji­ce Afri­ke 18:00 Pe­ca­nje ču­do­vi­šta: Kom­pi­la­ci­je 18:55 Čo­vjek pro­tiv ži­vo­ti­nje 19:45 Pe­ca­nje ču­do­vi­šta 21:35 Ne­vje­ro­jat­ni dr. Pol 22:25 Dr. Oak­ley: Ve­te­ri­nar iz Yu­ko­na 23:20 Ži­vo­tinj­ski klub bo­ra­ca

DOKU TV

13:00 Sport­ski de­tek­ti­vi 14:00 Gu­ge: Iz­gub­lje­no kra­ljev­s­tvo Ti­be­ta 15:00

Pre­op­te­re­će­ni mo­zak 16:00

Ka­ko su ubo­ji­ce pos­ta­le pop iko­ne? 17:00 Ra­zot­kri­va­nje Bi­je­le ku­će 18:00 Ne­sva­ki­daš­nji tu­rist 19:00 Ma­li far­me­ri - ve­li­ke ide­je 20:00 Ja sam Ste­ve McQu­een 21:30

Ži­vot pri­je ro­đe­nja

SE­RI­JA NO­VA TV21:30

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.