DO­KU­MEN­TAR­NI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - UTORAK, 6. 11. PROGRAM - -

NA­TI­ONAL GEOGRAPHIC

11:00 Osi­gu­ra­nje u zrač­noj lu­ci: Ko­lum­bi­ja 12:00 Is­tra­ge zra­ko­plov­nih ne­sre­ća 11 13:00

Ve­li­ka utr­ka čo­vje­čans­tva 14:00 Pri­ča o Bo­gu s Mor­ga­nom Fre­ema­nom 15:00 Me­ga­tvor­ni­ce 17:00 Yu­kon­sko zla­to 3 18:00 Otok bez­a­ko­nja 19:00 Isu­ši­va­nje oce­ana 20:00 Isu­ši­va­nje oce­ana 21:00 Ni­ko­ga ne os­tav­lja­mo 22:00 Dik­ta­to­ro­va pra­vi­la 00:00 Ta­bu 01:55

Dik­ta­to­ro­va pra­vi­la

NA­TI­ONAL GEOGRAPHIC WILD

17:05 Kre­ativ­ni ubo­ji­ce Afri­ke 18:00 Fan­tom­ska mač­ka 18:55

Čo­vjek pro­tiv ži­vo­ti­nje 19:45

Pe­ca­nje ču­do­vi­šta 3 20:40 Fan­tom­ska mač­ka 21:35 Ne­vje­ro­jat­ni dr. Pol 22:25 Dr. Oak­ley: Ve­te­ri­nar iz Yu­ko­na 23:20

Ži­vo­tinj­ski klub bo­ra­ca

DOKU TV

12:00 Taj­ne umjet­ni­ka

13:00 Sport­ski de­tek­ti­vi 14:00 Svi­jet mi­ri­sa 15:00 Kraj me­mo­ri­je 16:00 Avi­oni ko­ji su pro­mi­je­ni­li svi­jet

17:00 Na­kon Eli­za­be­te II: Mo­nar­hi­ja u opas­nos­ti 18:00 Ne­sva­ki­daš­nji tu­rist 19:00 Ma­li far­me­ri - ve­li­ke ide­je

20:00 Gan­g­s­te­ri u odi­je­li­ma

21:00 Zad­nji da­ni SSSR-a

SE­RI­JA DO­MA TV23:25

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.