Kra­lji­ca Eli­za­be­ta pos­ta­la Ja­mes Bond

Na­kon Šve­đan­ke pa Ame­ri­kan­ke Li­sbeth Sa­lan­der u če­t­vr­tom di­je­lu se­ri­ja­la Mil­le­ni­um ‘Što nas ne ubi­je’ glu­mi Bri­tan­ka ko­ju je pros­la­vi­la hit-se­ri­ja ‘Kru­na’

24sata - Cafe 24 - - INTERVJU -

Bri­tan­ska glu­mi­ca Cla­ire Foy (34) ove je go­di­ne osvo­ji­la Em­my za ulo­gu kra­lji­ce Eli­za­be­te II. u hit-se­ri­ji “Kru­na”. Ovog pu­ta “usko­či­la” je u ulo­gu žen­skog Ja­me­sa Bon­da.

U fil­mu “Što nas ne ubi­je”, ko­ji je nas­ta­vak pla­ne­tar­no po­pu­lar­nog se­ri­ja­la Mil­len­ni­um, utje­lo­vi­la je mla­du ha­ke­ri­cu Li­sbeth Sa­lan­der.

- Sa­ma sam ra­di­la sce­ne u ko­ji­ma ‘mla­tim’ ne­ko­ga. Ni­sam htje­la ka­ska­de­ra, htje­la sam se što vi­še uži­vje­ti u svoj lik - objas­ni­la je glu­mi­ca.

Rad­nja se odvi­ja ka­da ha­ke­ri­ca Li­sbeth i nje­zin po­ma­gač, no­vi­nar Mi­ka­el Blom­k­vist, upad­nu u mre­žu špi­ju­na, cyber-kri­mi­na­la­ca i ko­rum­pi­ra­nih vla­di­nih duž­nos­ni­ka. Zbog krat­ke cr­ne ko­se, te­to­va­ža po ci­je­lom ti­je­lu i u cr­noj kož­na­toj jak­ni Foy su pro­gla­si­li žen­skom ver­zi­jom Ja­me­sa Bon­da.

- Te­to­va­že ko­je ima moj lik ni­su pra­ve, kas­ni­je sam ih opra­la, ali sva­ki dan su mi ih mo­ra­li iz­no­va cr­ta­ti - is­tak­nu­la je Cla­ire. Ona je tre­ća glu­mi­ca ko­ja se naš­la u ulo­zi ha­ke­ri­ce Li­sbeth. Pri­je nje su je glu­mi­le Šve­đan­ka No­omi Ra­pa­ce (38) i Ame­ri­kan­ka Ro­oney Ma­ra (33).

- Vo­lim sve svo­je ulo­ge, baš sve. Imam osje­ćaj da, kad bih rek­la da mi je jed­na naj­dra­ža, iz­da­la bih sve os­ta­le ko­je sam glu­mi­la - na­ša­li­la se Cla­ire. Pri­je ne­go što su se od­lu­či­li za nju, pro­du­cen­ti su raz­ma­tra­li Na­ta­lie Port­man i Scar­lett Jo­han­sson za glav­nu ulo­gu.

Film je če­t­vr­ti nas­ta­vak is­to­ime­ne knji­ge, u či­ju se ekra­ni­za­ci­ju ulo­ži­lo pu­no tru­da da bu­de slič­ni­ja knji­zi. Pret­hod­ne di­je­lo­ve knji­ge na­pi­sao je Sti­eg Lar­sson, ali je pre­mi­nuo 2004. Za­to je za nje­ga če­t­vr­ti dio na­pi­sao i do­vr­šio nje­gov naj­bo­lji pri­ja­telj Da­vid La­ger­cran­tz. (R. Šču­ric)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.