A STRANA

SHOW HTV 1 20:07

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

No­va se­zo­na “A stra­ne” po­či­nje u čast Oli­ve­ru. Svat­ko od nas mo­gao bi is­pri­ča­ti svo­ju pri­ču s Oli­ve­rom, pu­nu smi­je­ha, su­za, lju­ba­vi. U ovoj emi­si­ji svo­ju pri­ču o nje­mu is­pri­ča­li su nje­go­vi glaz­be­ni pri­ja­te­lji pri­sje­tiv­ši se za­jed­nič­kih tre­nu­ta­ka, su­rad­nji, ve­se­lja i la­ko­će ko­je je pre­nio u glaz­bu. Lje­po­ta gla­sa, glaz­be ili du­še i sve ono što ču­je­mo u “Mo­li­tvi za Mag­da­le­nu”, “Ro­man­ci” “Noc­tur­nu”, “Di­špe­ra­du­nu” i mno­gim dru­gim pje­sma­ma bit će vječ­na ve­za Oli­ve­ra i nas.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.