JUPITER U USPONU

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Jupiter Jo­nes ro­đe­na je sa zna­ci­ma ko­ji su pred­ska­zi­va­li da je pre­do­dre­đe­na za ve­li­ka dje­la. No, u stvar­nos­ti, sa­da odras­la Jupiter obič­na je čis­ta­či­ca. Stva­ri se mi­je­nja­ju ka­da ge­net­ski mo­di­fi­ci­ran biv­ši voj­nik Ca­in do­đe na Zem­lju s na­mje­rom da ju pro­na­đe jer njen ge­net­ski za­pis go­vo­ri da se ra­di o oso­bi ko­ja mo­že po­re­me­ti­ti rav­no­te­žu u sve­mi­ru.

ŽANR: ZF AK­CI­JA, 2015., SAD REŽIJA: LA­NA I LLLY WACHOWSKI, ULO­GE: MILA KUNIS ★★ ★★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.