F/X UBOJ­STVO TRIKOM

24sata - Cafe 24 - - NEDJELJA, 11. 11. PROGRAM - -

Rol­lie Tyler struč­njak je za spe­ci­jal­ne efek­te ko­ji se pros­la­vio ni­sko­bu­džet­nim ho­ro­ri­ma i ak­cij­skim fil­mo­vi­ma. Na­kon jed­nog sni­ma­nja pri­la­zi mu vla­din agent ko­ji ga na­go­va­ra da la­ži­ra uboj­stvo ma­fi­ja­ša Nic­ho­la­sa de Fran­ce, ključ­nog svje­do­ka u sko­rom su­đe­nju sto­lje­ća. Tyler pris­ta­ne, ali ubr­zo pos­ta­je jas­no da je pre­va­ren...

ŽANR: TRI­LER, 1986., SAD

REŽIJA: RO­BERT MANDEL ULO­GE: BRYAN BROWN ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.