FRANCES

PRE­PO­RU­KA DA­NA HTV 2 23:50

24sata - Cafe 24 - - UTORAK, 13. 11. PROGRAM - -

Go­di­ne 1931., glav­nu ri­ječ u Fran­ce­si­nom ži­vo­tu ima agre­siv­na maj­ka Lil­li­an, a otac Er­nest je sla­bić. Frances od­la­zi u New York da bi pos­ta­la glu­mi­ca. Ta­mo ju za­pa­ze pred­stav­ni­ci ho­li­vud­skih pro­du­ce­na­ta i po­zo­vu u Hol­lywo­od. U dva­de­set i pr­voj go­di­ni do­bi­va glav­nu ulo­gu u fil­mu “Do­đi i uz­mi”, vo­de­ćih re­da­te­lja Howar­da Hawk­sa i Wil­li­ama Wyle­ra te pos­ta­je ve­li­ka zvi­jez­da. Una­toč us­pješ­noj pre­mi­je­ri u nje­zi­nom rod­nom gra­du, ra­zo­ča­ra­na je li­ce­mje­rjem grad­skih moć­ni­ka. Da bi po­vra­ti­la sa­mo­po­uz­da­nje, od­la­zi u New York gdje glu­mi u ka­za­li­štu. Glav­nu ulo­gu u svom ka­za­liš­nom ko­ma­du do­di­je­li joj poz­na­ti lje­vi­čar­ski dra­ma­ti­čar Clif­ford Odets s ko­jim se usko­ro i ože­ni, ali ju on vr­lo br­zo na­pu­šta. Od tog tre­nut­ka Frances sve ide na­opa­ko. Po­či­nje pi­ti, su­kob­lja­va se s po­li­ci­jom zbog nez­nat­nog pro­met­nog pre­kr­ša­ja, sva­đa se sa še­fo­vi­ma ho­li­vud­skih stu­di­ja i usko­ro ju kaz­ne za­tvo­rom. Umi­je­ša se nje­zi­na maj­ka i za­tvor­ska je kaz­na za­mi­je­nje­na bo­rav­kom u psi­hi­ja­trij­skoj bol­ni­ci gdje Frances psi­hič­ki uni­šte.

ŽANR: BIOGRAFSKA DRAMA, 1982., SAD REŽIJA: GRAEME CLIF­FORD ULO­GE: JE­SSI­CA LANGE, SAM SHE­PARD, KIM STA­NLEY, BART BURNS, J. DEMUNN

★★★★ ★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.