BLAGDANSKI ZA­DA­TAK

24sata - Cafe 24 - - UTORAK, 13. 11. PROGRAM - -

Fan­tas­tič­na ro­man­tič­na ko­me­di­ja o dje­voj­ci ko­ja ne mo­že u raj dok ne oba­vi za­da­tak. Sa­rah (L. Gort) sva­ke go­di­ne za Bo­žić po­ma­že u svra­ti­štu za be­skuć­ni­ke. Ovog Bo­ži­ća po­ku­ša­va na­ći psi­ća za ko­jim tu­gu­je je­dan od njih, a kad ga na­đe, i nju i psi­ća uda­ri au­to­bus. Na­đe se na mjes­tu odak­le se umr­li ras­po­re­đu­ju da­lje...

ŽANR: FANT. KOM., 2015., SAD REŽIJA: EDMUND I GARY ENTI ULO­GE: LINDSEY GORT ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.