MRE­ŽA

24sata - Cafe 24 - - UTORAK, 13. 11. PROGRAM - -

Za­mje­nik ame­rič­kog mi­nis­tra obra­ne Mic­ha­el Ber­g­s­trom po­či­nio je sa­mo­uboj­stvo na­kon što je pri­mio vi­jest da je po­zi­ti­van na HIV. Angela Ben­nett je sis­tem­ska ana­li­ti­čar­ka iz Ve­ni­cea u Ka­li­for­ni­ji. Ben­net­tin su­rad­nik Da­le po­ša­lje joj di­ske­tu na ko­joj je po­seb­na oz­na­ka za pris­tup poz­na­tom kom­pju­ter­skom sus­ta­vu osi­gu­ra­nja ko­ji se zo­ve “Ga­te­ke­eper”.

ŽANR: AK­CI­JA, 1995., SAD

REŽIJA: IRWIN WINKLER ULO­GE: SANDRA BULLOCK ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.