FILM­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - SRIJEDA, 14. 11. PROGRAM - -

HBO

08:50 Hit­ch: Li­jek za mo­der­nog mu­škar­ca 10:50 Po­noć­ni spe­ci­jal 12:40 Ču­des­ne zvi­je­ri i gdje ih na­ći 14:50 Lju­di u cr­nom 3 16:35 Pra­vi de­tek­tiv18: 30 Ku­ća sre­će 20:00 Naj­ve­ći showman 21:45 Još 24 sa­ta ži­vo­ta 23:20 U po­tra­zi za Fel­li­ni­jem 01:05 Mrak film 3

HBO 2

08:00 Ro­man J. Isra­el, Esq. 10:00 Obi­telj Ro­bin­son 11:35 Mr­lje od tra­ve 13:00 Pot­pred­sjed­ni­ca IV 13:30 Pre­ljub II 14:30 Da­ma i skit­ni­ca 15:45 Gre­gov dnev­nik: Du­go pu­to­va­nje 17:15 Iz ni­šta­vi­la 19:00 Wes­twor­ld II 21:10 Ot­kri­va­nje vje­šti­ca 21:55 Ali­en: Sa­vez 23:55 Zas­li­jep­ljen svje­tli­ma

CI­NES­TAR TV

09:00 Po­nov­no okup­lja­nje 11:00 Šmin­ke­ri­ce 12:55 Bit­ka u Se­at­tleu 14:50 Dje­voj­ka iz Jer­seyja 16:50 Hej, pa to je Es­t­her Blu­ebur­ger 18:50 J… se, pro­fe­so­re 21:00 Na­oru­ža­ni pro­po­vjed­nik 23:20 Ash pro­tiv zlih mr­tva­ca II 23:50 Iris

FOX CRI­ME

14:10 Umor­stva u Mid­so­me­ru 16:20 Bat­tle Cre­ek 17:15 Bez tra­ga 18:15 Navy CIS 19:10 Navy CIS 20:05 Či­ka­ška po­li­ci­ja 21:00 Bull 22:00 Ins­tin­kt 22:55 Sher­lock i Wat­son 00:00 Bez tra­ga 01:00 Bull

CINEMAX

09:30 Bo­no­bo 09:50 Hoc­he­la­ga, zem­lja du­ša 11:30 La­bi­rint 13:05 Ku­la tmi­ne 14:40 Cen­tar mog svi­je­ta 16:35 Če­ti­ri so­be 18:15 Sjaj 20:00 Oc­ta­vio je mr­tav 21:30 Fa­hren­he­it 451 23:10 Do­sje Ali­en 00:55 Ide­al­ni dom 02:30 Gra­đa­nin X

FOX LI­FE

14:45 Ku­ći­ca iz sno­va 15:15 Odras­ta­ti u su­per­mo­de­la 16:10 Cu­re bez lo­ve 17:05 Tro­fej­na že­na 18:00 Lju­bav­ni­ce 19:00 Šap­ta­či­ca du­ho­vi­ma

20:00 Slat­ke ma­le la­ž­lji­vi­ce 21:00 Ri­ver­da­le 22:00 Za na­rod 22:55 Cu­re bez lo­ve

23:50 Tro­fej­na že­na

PICKBOX

15:25 Na pra­gu sla­ve 16:10 Mis­te­ri­ji Fran­kie Dra­ke 16:55 Na­s­hvil­le 17:40 Osve­ta u štik­la­ma 18:30 Skan­dal 19:15 Skan­dal 20:00 Osve­ta u štik­la­ma 20:45 Mis­te­ri­ji Fran­kie Dra­ke 21:30 Val­ki­ra 22:50 Vi­kin­zi 23:40 Moć

TV 1000

08:50 Bi­jes pod kon­tro­lom

10:35 Bun­tov­ni­ca u in­ter­na­tu

12:10 Je­sen u New Yor­ku 13:55 Div­lja ri­je­ka 15:50

Dvi­je ses­tre za kra­lja 17:45 Svje­tlo da­na 19:35 Oglas do­no­si smrt 21:20 Ža­ba 22:40

Za­ni­ma­nje špi­jun 00:45 Amityvil­le ho­ror 02:15 Dje­čak zva­ni Je­dri­li­ca 03:40 Mo­ja svi­nja i ja 05:20 Se­zo­na lo­va

KI­NO TV

06:00 Se­oski kri­mi­nal­ci 08:00 Bez lju­ba­vi 10:10 Postaja Fru­itva­le 12:00 Dok smo sa­nja­li 14:05 Ogor­če­nje 16:00 Nes­ta­ja­nje 18:05 Sol i va­tra 20:15 Sla­va 22:00 Ta­jans­tve­ni vlak 00:00 Ana, lju­ba­vi mo­ja 02:00 Sol i va­tra 04:00 Sla­va

FILM CINEMAX21:30

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.